Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną może ubiegać się małżonek lub małoletnie dziecko (do 18 roku życia) cudzoziemca zamieszkującego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

  b) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

  c) w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

  d) w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

  e) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

  f) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,

  g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  h) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

  ha) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

  hb) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,

  i) w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

   

  Uwaga! 

  Wniosek w celu połączenia z rodziną składa cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek jego rodziny ma przybyć w ramach łączenia rodzin.  

  Złożenie przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce wniosku wymaga pisemnej zgody tego członka rodziny lub jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem.

  Wyrażenie zgody, jest równoznaczne z udzieleniem cudzoziemcowi zamieszkującemu Polski pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postepowaniu.

  W przypadku, w którym członek rodziny przebywa już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa on wniosek osobiście.

   

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Do wniosku powinieneś dołączyć:

  w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną:

  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia);
  • kserokopię karty pobytu lub decyzji zezwalającej na pobyt w Polsce cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (np. deklaracja rozliczeniowa za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

   

  w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemców prowadzących życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego; 
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (np. deklaracja rozliczeniowa za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu).

   

  w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • akt urodzenia dziecka;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica dziecka, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (np. deklaracja rozliczeniowa za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

   

  w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela RP, UE, EOG, CH:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (np. deklaracja rozliczeniowa za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, umowa  o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia);
  • dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie z członkiem rodziny w innym kraju,
  • dokumenty potwierdzające zależność finansową;
  • dokumenty potwierdzające konieczność osobistej opieki nad cudzoziemcem,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu członka rodziny.