Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

 • Krok I

  Miejsce złożenia odwołania

  Strona niezadowolona z decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez  starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu  może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu I instancji (starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu).

  Akta sprawy wraz  z odwołaniem i pismem przewodnim starosta/prezydenta miasta na prawach powiatu przekazuje do Wojewody w terminie  siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 • Krok II

  Wzór odwołania

  Brak ściśle określonego wzoru odwołania. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:

  • Dane teleadresowe odwołującego,
  • Oznaczenie decyji ( nr decyzji, data, znak sprawy, nazwa inwestycji)
  • żądanie (nie wymaga uzasadnienia),
  • własnoręczny podpis.

   

  ✸ Ważne! Z treści odwołania musi wynikać, że strona jest niezadowolona z  decyzji wydanej przez starostę/prezdenta miasta na prawach powiatu.

   

   

 • Krok III

  Opłaty

  Brak opłaty skarbowej z tytułu wniesienia odwołania i wydania decyzji w trybie odwoławczym.

  W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do odwołania należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na wskazany niżej  rachunek Urzędu Miasta Katowice, w kasie organu podatkowego lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało złożone na etapie postępowania prowadzonego przez organ I instancji uiszenie kolejnej opłaty za pełnomocnictwo nie jest wymagane, o ile pierwotne pełnomocnictwo nie wygasło. 

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

 • Krok IV

  Sposób załatwienia sprawy

  Decyzję Wojewody Śląskiego doręcza się stronom postępowania odwoławczego. Odwołanie rozpatruje się co do zasady w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy od organu I instancji.

 • Krok V

  Skarga

  Od  rozstrzygnięcia wydanego przez Wojewodę Śląskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

 • Krok VI

  Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje

   

  Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, starosta/prezydenta miasta na prawach powiatu, może uznać, że wniesione odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wówczas nie przekazuje odwołania i akt sprawy do Wojewody Śląskiego tylko  może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

   

  Sytuacja taka może nastąpić również  w przypadku gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

   

  Podstawa prawna.

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 695 )

  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827.)

  ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016., poz.718 z późn.zm).

Powiązane usługi