Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bezpieczeństwo

Warunki jakie musi spełnić organizator składając wniosek do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

 • Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

  Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408, z późn. zm.), jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

 • Termin złożenia wniosku

  nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

 • Wymagane dokumenty

  Wniosek do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, w którym  organizator podaje:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej wniosek w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie oraz uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzenia,
  • liczbę i terminarz ich organizacji, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia, informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 • Do wniosku organizator dołącza:

  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, o wymiarach 35x45mm - w celu wydania identyfikatora,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł (część I, poz. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

 • Opłata

  Za wydanie decyzji na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn.zm.) uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta Katowice lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, albo wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111, tytułem „opłata skarbowa za wydanie decyzji na cykliczne organizowanie zgromadzeń” wraz z podaniem danych organizatora zgromadzeń.

 • Ważne

  W przypadku, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 §3 i §3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej) i należy ją wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, zgodnie z informacjami wskazanymi wyżej.

 • Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek spełniający wyżej wymienione wymagania należy adresować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
  • osobiście: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pok. 131
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /SUW2/urzad

 • Informacja końcowa

  Na podstawie jednej decyzji, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego