Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bezpieczeństwo

Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony w II instancji

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23) odwołanie składa się do Wojewody za pośrednictwem organu I instancji (Wójt, Burmistrz, Prezydent) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, bez wnoszenia opłat. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy wyrażenie niezadowolenia z wydanej decyzji. Jednak zgodnie z przepisami odwołanie powinno zawierać co najmniej: wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres zamieszkania i żądanie, a także podpis wnoszącego.

 

Wojewoda w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania wydaje decyzję w II instancji, która jest ostateczna.

 

Na tę decyzję można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody w terminie do 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronom postępowania, na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewoda Śląski

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego