Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bezpieczeństwo

Umieszczenie (wykreślenie) obszaru, obiektu, urządzenia w (z) prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

 • Informacja wstępna

  Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia wojewoda prowadzi ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

  Umieszczenie lub wykreślenie z ewidencji następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

 • Warunki ogólne

  W celu umieszczenia/ wykreślenia obiektu z ewidencji osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa powinna złożyć wniosek do wojewody w tej sprawie.

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

 • Opłata

  10,00 zł - płatne gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a bezgotówkowo na rachunek bankowy UM Katowice: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

 • Termin i sposób załatwienia

  Po złożeniu wniosku wojewoda wszczyna postępowanie administracyjne i po zebraniu dowodów wydaje decyzję administracyjną. Doręczenie decyzji drogą pocztową lub odbiór przez wnioskodawcę w siedzibie Urzędu. Termin: do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 • Tryb odwoławczy od decyzji

  Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego