Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie - instytucje

 • Kto przekazuje sprawozdania

  Obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej weryfikowanych i akceptowanych przez urzędy wojewódzkie został nałożony na podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego albo do której podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

 • KROK I

  Rejestracja

  Dostęp do poszczególnych funkcji systemu SSOZ jest możliwy tylko dla zarejestrowanych, uprawnionych i pozytywnie zautoryzowanych użytkowników.
   

   

  Informacje dodatkowe:
  Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-BFA (UW) oraz Strukturę zobowiązań (UW) powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdań finansowych (widoczne będą tylko sprawozdania finansowe).
  W celu dokończenia procesu rejestracji konieczne jest pobranie formularza rejestracyjnego, wydrukowanie, podpisanie i przesłanie go faksem lub na adres e-mail wskazany w jego lewym górnym rogu. Po wykonaniu powyższych operacji konto użytkownika zostaje aktywowane, o czym użytkownik zostaje powiadomiony informacją przesłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

   

  Sugerowaną przeglądarką do pracy w systemie jest darmowa przeglądarka MOZILLA FIREFOX.

 • KROK II

  Przesłanie danych finansowych

  Sprawozdania finansowe wypełniane są (za poszczególne kwartały) w wersji elektronicznej przez zobligowane podmioty w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia, dostępnym na stronie Centrum e-Zdrowia www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

  Terminy przekazywania sprawozdań:
  Do 27 kwietnia - za I kwartał,

  (UWAGA: należy wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły)

  Do 27 lipca- za II kwartał- sprawozdanie  półroczne,
  Do 27 października- za III kwartał,
  Do 27 stycznia- za IV kwartał- sprawozdanie roczne.

  · Wskazówki wypełniania formularza pn. „Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach leczniczych” i „MZ-BFA UW”

 • Kontakt:

   

  Sonia  MAJNARDI

  inspektor wojewódzki

  telefon: 32 2077600,fax 32 2077924 nr pokoju 600 piętro V

   

  Renata KOPEK

  Zastępca Kierownika Oddziału

  telefon: 32 2077601,fax 32 2077924 nr pokoju 601 piętro V