Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 • Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego?

  • samorząd województwa;
  • podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o  gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej).

 • Podstawa prawna:

  • art. 93 ust. 3-3a, art.106 ust.1-7, art. 113, art. 186 pkt. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).  

 • Wymagane dokumenty:

  Podmiot wnioskujący wypełnia „Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka/ośrodek ma prowadzić działalność,
  2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka/ośrodek, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka/ośrodek, oraz najbliższego otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki/ośrodka (wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia).
  5. statut placówki/ośrodka lub jego projekt,
  6. regulamin organizacyjny placówki /ośrodka lub jego projekt,
  7. informację o sposobie finansowania placówki/ośrodka oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  Wzór wniosku do pobrania

 • Opłata skarbowa:

  Nie pobiera się

 • Termin załatwienia sprawy:

  30 dni

 • Doręczanie dokumentów:

  1. Do punktów kancelaryjnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała, (jeśli taki adres jest wskazany do korespondencji)

  2. Elektronicznie po opatrzeniu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
  3. Drogą pocztową na adres:

  • w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25;
  • w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40; (jeśli sprawę prowadzą pracownicy ŚUW w Bielsku-Białej)

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

  Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej

  40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a,

   

  telefony kontaktowe:

  Katowice: (32) 20-77-871, (32) 20-77-870, (32) 20-77-960, (32) 20-77-860,

  Bielsko-Biała: (33) 81-36-224, (33) 81-36-261

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej jest wydawane na czas nieokreślony i jest wydawane po przeprowadzeniu oględzin obiektu, w którym placówka ma prowadzić działalność.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

 • Inne informacje:

  Po uzyskaniu zezwolenia placówka/ośrodek zostaje wpisana do rejestru placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonego przez wojewodę.

Powiązane usługi