Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

 • Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej ?

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;
  • inne osoby prawne;
  • osoby fizyczne.

 • Podstawa prawna:

  Art. 57 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.), § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)

   

 • Wymagane dokumenty:

  Sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej adresowany do Wojewody Śląskiego, winien zawierać:

  1. nazwę podmiotu/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, adres;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. numer identyfikacyjny REGON;
  5. numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej)
  6. nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej;
  7. liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;
  8. strukturę zatrudnienia i zakres usług świadczonych przez poszczególne grupy personelu.

 • Wzór wniosku do pobrania

  Wzór wniosku do pobrania  
  (wzór wniosku określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej – Dz.U. z 2017 r. poz. 224).

  Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:

   1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
   2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (ppoż., sanitarnymi, budowlanymi);
   3. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
   4. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej tj. Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń; innych osób prawnych; osób fizycznych::

  a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  b) informację o sposobie finansowania domu,

  c) zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem (zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierownika/dyrektora domu),

  d) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  e) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

   

  Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   

  Pamiętaj ! Dołącz do wniosku odpowiednie dokumenty.

  W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wzywa się podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 • Opłata:

  Brak - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)

   

 • Termin załatwienia sprawy:

  Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego tj. 1 – miesięczne lub 2-miesieczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.

 • Doręczanie dokumentów:

  • Kancelaria Urzędu - Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
  40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

  Oddział do Spraw Nadzoru Nad Placówkami Pomocy Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  40-024 Katowice ul. Powstańców 41a,

  tel. kontaktowy: (32)20-77-816, (32)20-77-841, (32)20-77-850, (32)20-77-869, (32)20-77-883

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Przed wydaniem zezwolenia w obiekcie, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, przeprowadza się kontrolę (art. 57 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej), celem zbadania spełnienia standardów usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734).

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej.

   

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  * Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Inne informacje:

  Po uzyskaniu zezwolenia, dom pomocy społecznej zostaje wpisany do rejestru domów pomocy społecznej, który prowadzi Wojewoda. Rejestr jest jawny.

Kategoria: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 12.4 KB 2021-04-13 10:44:55

Powiązane usługi