Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

 • Kto może uzyskać wpis do rejestru?

  Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych może uzyskać osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 • Podstawa prawna

  • Art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 44.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) z późn. zm.)

 • Wymagane dokumenty :

   1. wniosek organizatora sporządzony na formularzu  - załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych)
   2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
   3. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,
   4. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
   5. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   6. informacja o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością,
   7. statut, w przypadku jego posiadania,
   8. nazwa banku i numer własnego rachunku bankowego,
   9. program dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których turnus jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

 • Opłata skarbowa:

  nie pobiera się.

 • Termin załatwienia :

  Rozpatrzenie przez wojewodę wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu.

 • Miejsce złożenia wniosku

  • Kancelaria Urzędu -  Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia
  • Dokumenty można wysłać na adres :
    

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

   ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,

  Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

   

  Mirosława Całka
  ☎ tel. 32 6058577
  @ e-mail: calkam@katowice.uw.gov.pl

  Izabela Kisiel
  ☎ tel. 32 6058576
  @ e-mail: kisieli@katowice.uw.gov.pl

 • Sposób załatwieniu sprawy:

  • zawiadomienie o wpisie do rejestru na okres 3 lat
  •  zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru
  •  pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia

 • Tryb odwoławczy:

  Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Kategoria: Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
WNIOSEK o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 433.97 KB 2024-03-19 13:10:13

Powiązane usługi