Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Dokonanie wpisu jednostek specjalistycznego poradnictwa do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru.

 • Podstawa prawna:

  • Art. 46a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.).

 • Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dokonanie wpisu zgodny z załącznikiem.
  • Regulamin jednostki.
  • Statut organu prowadzącego odnośnie jednostki prowadzonej przez podmiot niepubliczny.
  • Aktualny wyciąg z rejestru sądowego odnośnie placówek prowadzonych przez podmiot niepubliczny, a w przypadku podmiotów kościelnych, gdy nie posiadają numeru KRS, stosowny dekret powołujący.
  • Umowa z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w którym mieści się prowadzenie specjalistycznego poradnictwa określonego w art.46 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.).

 • Opłata:

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia:

  Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego do 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

  Dokonanie wpisu do rejestru lub odmowa dokonania wpisu.

 • Miejsce złożenia dokumentów:

  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
   ul. Jagiellońska 25
   40-032 Katowice

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej
  WydziałU Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  ul. Powstańców 41A
  40–024 Katowice
  Telefon kontaktowy: (32) 20-77-839

 • Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

  Zgodnie z art. 14 § 1 Kpa poinformowanie na piśmie o dokonaniu wpisu do rejestru pod określonym numerem lub o odmowie dokonania wpisu.

 • Tryb odwoławczy:

  Brak.

Kategoria: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Powiązane usługi