Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

 • Podmiot prowadzący placówkę może ją zlikwidować po uzyskaniu zgody wojewody pod warunkiem, że zapewni właściwą pieczę zastępczą dzieciom tej placówki
  Wniosek do wojewody powinien zawierać informację o sposobie zabezpieczenia pieczy dzieciom placówki.

   

 • Podstawa prawna:

  art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998).

 • Termin załatwienia sprawy:

  30 dni

 • Doręczanie dokumentów:

  1. Do punktów kancelaryjnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała, (jeśli taki adres jest wskazany do korespondencji)

  2. Elektronicznie po opatrzeniu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
  3. Drogą pocztową na adres:

  • w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25;
  • w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40; (jeśli sprawę prowadzą pracownicy ŚUW w Bielsku-Białej)

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

  Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej

  40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a,

   

  telefony kontaktowe:

  Katowice: (32) 20-77-871, (32) 20-77-870, (32) 20-77-960, (32) 20-77-860,

  Bielsko-Biała: (33) 81-36-224, (33) 81-36-261

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej.

 • Opłata skarbowa:

  Nie pobiera się.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

 • Inne informacje:

  Po zakończeniu likwidacji należy wystąpić do wojewody o wykreślenie placówki z rejestru placówek, o którym mowa w art. 186 pkt 1 lit a. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Wojewoda stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki i wykreśla placówkę z rejestru.

Powiązane usługi