Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

 • Kto może prowadzić Klub Integracji Społecznej?

  • gminy,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne.

 • Jak uzyskać wpis do rejestru Klubów Integracji Społecznej?

  Aby uzyskać wpis do Rejestru Klubów Integracji Społecznej należy dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu, które można złożyć:

  • osobiście w kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25,
  • za pośrednictwem poczty polskiej na adres Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.


  Wzór formularza

  Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda, na podstawie zgłoszenia podmiotu prowadzącego, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

 • Wykreślenie Klubu Integracji Społecznej z rejestru

  Podmiot prowadzący zobowiązany jest, w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej, do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej. W przypadku dokonania takiego zgłoszenia, lub stwierdzenia przez wojewodę zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej wojewoda wykreśla klub integracji społecznej z rejestru.

Kategoria: Klub Integracji Społecznej - - Dokumenty

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO REJESTRU KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 33.5 KB 2017-04-19 11:21:13

Powiązane usługi