Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

 • Podstawa prawna:

  • art. 186 pkt 2, art. 197e w zw. z art. 106 ust. 9-10, art. 113, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).

   

  Cofnięcie zezwolenia na podstawie art. 106 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki/ośrodka:

  1. przestał spełniać warunki określone w ustawie i standardy usług określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127,
  2. nie przedstawił, na żądanie wojewody, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów,
   o których mowa w art. 106 ust. 4 pkt 2 lit. b-g
  • wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.


  Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa powyżej, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki/ośrodka.

  Cofnięcie zezwolenia na podstawie art. 197e ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  W przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości
  w funkcjonowaniu placówki/ośrodka, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie tej placówki/ośrodka.

 • Opłata skarbowa:

  Nie pobiera się.

 • Termin załatwienia sprawy:

  30 dni

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

  Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej

  40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a,

   

  telefony kontaktowe:

  Katowice: (32) 20-77-871, (32) 20-77-870, (32) 20-77-960, (32) 20-77-860,

  Bielsko-Biała: (33) 81-36-224, (33) 81-36-261

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego

 • Inne informacje:

  Po cofnięciu zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę/ośrodek z rejestru placówek

Powiązane usługi