Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Spółki wodne

Procedura udzielenia dotacji podmiotowej dla spółek wodnych

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Aby złożyć wniosek  należy wysłać go na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

 • Krok II

  Formularz wniosku

  Jednostki zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą w terminie do końca marca każdego roku składać wnioski. Warunkiem ubiegania się o dotację jest również złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku ubiegłym, (wg wzoru załączonego w kroku IV). Dodatkowo w roku 2022 do wniosku należy dołączyć aktualny statut.

  Załącznik 1 - wzór wniosku

  Wniosek dostępny w repozytorium plików na dole strony.

 • Krok III

  Informacje o sposobie podziału dotacji

  Kryteria i sposób podziału dotacji podmiotowych dla spółek wodnych

  1. Przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim,
  2. Przychody ze składek członkowskich planowane w roku bieżącym,
  3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych,
  4. Wielkość środków finansowych planowana na przeprowadzenie remontów  i konserwację urządzeń melioracji wodnych w roku bieżącym.

  Wyliczenie kwoty dotacji dokonuje się przy zastosowaniu następującej formuły matematycznej:

  Kwota dotacji (zaokrąglona do pełnych setek złotych) =

   /%/

   /%/

   /%/

   /%/

   

  gdzie:

  D – łączna kwota dotacji przeznaczona do podziału w danym roku

   - wielkość przychodu spółki z tytułu składek członkowskich w roku poprzednim

  - planowana wielkość przychodu spółki z tytułu składek członkowskich w danym roku

  - wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku poprzednim na remonty i  konserwacje urządzeń melioracji wodnych

  - wielkość środków finansowych planowana na przeprowadzenie remontów i  konserwacji urządzeń melioracji wodnych w danym roku

   

  Przyjęto, że kwota dotacji nie może być wyższa od wnioskowanej przez spółkę, a wielkość dotacji minimalnej wynosi 300 zł.

  Planowany termin przekazania przyznanych dotacji – w połowie roku budżetowego.

  Informacja o przyznanych dotacjach przekazana zostanie:

  • pisemnie do wszystkich zainteresowanych spółek wodnych, które otrzymały dotację /dla spółek zrzeszonych w związkach spółek wodnych informacja przekazana zostanie do właściwego związku z wyszczególnieniem kwot przyznanych poszczególnym spółkom wodnym/,
  • pisemnie do wszystkich starostw, na terenie których zlokalizowane są spółki wodne, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu państwa, w związku z pełnionym nadzorem i kontrolą  w stosunku do spółek wodnych,
  • w formie obwieszczenia Wojewody Śląskiego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

   

 • Krok IV

  Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej

  Sprawozdanie za ubiegły rok należy przekazać do końca stycznia roku następnego.

  Załącznik nr  2 - wzór sprawozdania

  Wzór sprawozdania dostępny w repozytrorium plików na dole strony.

 • Krok V

  Informacje dodatkowe

  Czym jest spółka wodna, kto ja tworzy i kto sprawuje nadzór ?

  Spółka wodna  to forma organizacyjna, która ma na celu  zaspokajanie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

  Spółki wodne są tworzone w drodze porozumienia na piśmie  przez co najmniej 3 osoby fizyczne lub prawne.

  Jednostki te tworzone są w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

  1. zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
  2. ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  3. ochrony przed powodzią;
  4. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach     zmeliorowanych;
  5. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych;
  6. utrzymywania wód.

   

  Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki oraz dokonanie wyboru organów spółki.

  Nadzór na działaniem spółek wodnych sprawuje starosta natomiast związki takich spółek nadzoruje właściwy marszałek. Szczegółowe informacje dotyczące działalności spółek znajdują się w przepisach ustawy Prawo wodne.

   

  Prawo – podstawowe akty prawne

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne dotyczące spółek wodnych i przyznania dotacji dla tych jednostek.

  ustawa  z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm)  

  ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305  z późn.zm. ) – art. 122 ust.3 i 4, w związku z art.131