Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Praca

Staże

Staże w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

 

Aktualne ogłoszenia o możliwości odbycia stażu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dodatkowe informacje na temat zasad odbywania stażu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach można uzyskać:

 

  • kierując pytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: kutyi@katowice.uw.gov.pl lub bund@katowice.uw.gov.pl
  • telefonicznie 32 20 77 243 lub 32 20 77 244
  • osobiście w siedzibie Urzędu – ul. Jagiellońska 25, pok. 243 lub 244 (I piętro)

 

 

ZASADY ODBYWANIA STAŻY W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

 

  • Z możliwości ubiegania się o staż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim mogą skorzystać osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w odpowiednim (zgodnym z miejscem stałego lub tymczasowego zameldowania) Urzędzie Pracy.
  • Warunkiem koniecznym dla zorganizowania stażu jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Urząd Pracy.
  • Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Urzędem Pracy lub innym podmiotem (np. organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi realizującymi projekty unijne w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) a Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.
  • Śląski Urząd Wojewódzki nie zawiera umów stażowych, które posiadają klauzulę obligatoryjnego zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu przez nią stażu (z uwagi na fakt, iż zatrudnienie w korpusie służby cywilnej – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru).
  • Po zakończeniu stażu Śląski Urząd Wojewódzki wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego w trakcie odbywania stażu oraz o nabytych w tym czasie umiejętnościach praktycznych.

 
Podstawa prawna:
-        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn.zm.);
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 r., nr 142, poz. 1160).

Powiązane usługi

Biuro Organizacyjno-Budżetowe