Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122. 

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawierać powinien:

  1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
  2. aktualne na dzień złożenia wniosku wypisy z rejestru ewidencji,
  3. określenie linii rozgraniczających teren objęty wnioskiem, w tym linii rozgraniczających teren przeznaczony pod budowę stacji elektroenergetycznej, opracowanych geodezyjnie i przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, w skali, 1:5000 przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  4. określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu,
  5. analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
  6. charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  a)  zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,

  b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  c)  charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji;

  1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2. pozwolenie wodnoprawne jeżeli jest ono wymagane,
  3. mapy z projektami podziału nieruchomości, które tylko w części są położone w granicach terenu objętego wnioskiem, w tym terenu przeznaczonego pod budowę stacji elektroenergetycznej, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  4. wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, na których jest planowana budowa stacji elektroenergetycznej, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 specustawy;
  5. wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości, o których mowa w pkt 10, jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów i prawa te zostały w nich ujawnione,
  6. wskazanie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek o którym mowa w art. 22 ust. 1 specustawy
  7. wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
  8. uzgodnienie zarządców dróg publicznych – w zakresie w jakim projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego,
  9. opinie:
   1. ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
   2. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
   3. Ministra Obrony Narodowej – w przypadku gdy projektowana inwestycja przebiega lub oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy ochronne,
   4. dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
   5. właściwego organu administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
   6. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
   7. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do zabytków chronionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
   8. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu władającego nieruchomością wchodzącą w skład obszaru kolejowego – w zakresie, w jakim projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład obszaru kolejowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości,
   9. właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
   10. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w odniesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
   11. dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
   12. właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
   13. właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do obszarów o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Krok III

  Wzór wniosku

  Załącznik 1 – wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej -  w trakcie aktualizacji. 

  Załącznik dostępny w repozytorium plików na dole strony

 • Krok IV

  Opłaty

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu.

  W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

   

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

   

 • Krok V

  Sposób realizacji sprawy

  Decyzję Wojewoda Śląski wydaje w terminie miesiąca i doręcza ją wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz tych gmin a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 • Krok VI

  Odwołanie

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu.

 • Krok VII