Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zawierać powinien:

  1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

  2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa uprawniającego osobę np. projektanta do występowania o opinie w imieniu inwestora,

  3. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą projektowany obszar lotniska, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;

  4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

  5. aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów dot. działek objętych inwestycją,

  6. oznaczenie nieruchomości podlegających wykupieniu przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego w trybie przepisów rozdziału 3 specustawy - jeżeli na projektowanym obszarze lotniska, znajdują się nieruchomości niebędące własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem;

  7. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

  8. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;

  9. oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  10. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

  11. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  12. promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej budowę lotniska użytku publicznego;

  13. opinie:

  a) Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa,

  b) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

  c) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem,

  d) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz lotnisk użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”,

  e) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

  f) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

  g) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

  h) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

  i) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

  j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej

  14. informację dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

  15. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne,

  16. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile jest wymagany.

  1. Krok III

   Wzory wniosków

   Załącznik 1 – wzór wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego - w trakcie aktualizacji. 

   Załącznik 2 – wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   Załączniki dostępne w repozytorium plików na dole strony.

  2. Krok IV

   Opłaty

   Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu.

   W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

    

   Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

    

  3. Krok V

   Sposób realizacji sprawy

   Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji doręcza się wnioskodawcy. Właścicieli i użytkowników zawiadamia się pisemnie. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim a także w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin oraz w prasie lokalnej. Właściciele i użytkownicy wieczyści otrzymują zawiadomienie na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

  4. Krok VI

   Odwołanie

   Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

  5. Krok VII

  Kategoria: Inwestycje publiczne - lotniska - pliki do pobrania

  Nazwa pliku Wielkość Data dodania
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 21.81 KB 2021-07-01 12:55:33