Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowych

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122. 

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawierać powinien:

  1. dokumenty stwierdzające udzielone pełnomocnictwa, w szczególności uprawniające do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

  2. dokumenty stwierdzające udzielone pełnomocnictwa uprawniające osoby np. projektanta do występowania o opinie w imieniu PKP PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,

  3. wypisy z ewidencji gruntów aktualne na dzień złożenia wniosku,

  4.  mapę w skali co najmniej 1:5000, opracowaną z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w razie jej braku – innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej skali, a w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  a) przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych,

  b)  określającą oznaczenie terenu objętego inwestycją, w tym przebieg linii rozgraniczającej teren obejmujący nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7 i art. 9s ust. 6 specustawy oraz oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, o którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6 i 8 specustawy, a także terenów, o których mowa w art. 9ya ust. 1 specustawy;

  5. określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia,
  o których mowa w art. 143 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

  6. mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

  7.  wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

  8.  opinie:

  a) ministra właściwego ds. zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,

  b)  Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu obronnym i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym oraz inwestycji lokalizowanych w całości albo w części na terenach zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa, ustalonych na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez Ministra Obrony Narodowej, lub w ich strefach ochronnych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

  d)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

  e)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

  f)  właściwego marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,

  g) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury.

  h) właściwego zarządcy drogi publicznej - w odniesieniu do drogi publicznej, która krzyżuje się z linią kolejową,

  i)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do projektowanej linii kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana w obszarze kolejowym jego linii.

  1. Krok III

   Wzór wniosku

   Załącznik 1  -  wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - w trakcie aktualizacji. 

   Załącznik dostępny w repozytorium plików na dole strony.

  2. Krok IV

   Opłaty

   Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu.

   W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

    

   Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

    

  3. Krok V

   Sposób realizacji sprawy

   Decyzję Wojewoda Śląski wydaje w terminie 3 miesięcy i doręcza ją wnioskodawcy. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji otrzymują zawiadomienie na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

  4. Krok VI

   Odwołanie

   Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

  5. Krok VII