Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Odwołanie od decyzji wydanej przez starostę/prezydenta miasta w zakresie realizacji inwestycji drogowej

 • Krok I

  Miejsce złożenia odwołania

  Strona niezadowolona z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez  starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu  może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu I instancji (starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu).

  Akta sprawy wraz  z odwołaniem i pismem przewodnim starosta/prezydenta miasta na prawach powiatu przekazuje do Wojewody w terminie  siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 • Krok II

  Wzór odwołania

   Brak ściśle określonego wzoru odwołania. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:

  • Dane teleadresowe odwołującego,
  • Oznaczenie decyji ( nr decyzji, data, znak sprawy, nazwa inwestycji)
  • żądanie (nie wymaga uzasadnienia),
  • własnoręczny podpis.
  •  

  ✸ Uwaga! Z treści odwołania musi wynikać, że strona jest niezadowolona z decyzji wydanej przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu.

 • Krok III

  Opłaty

  Brak opłaty skarbowej z tytułu wniesienia odwołania i wydania decyzji w trybie odwoławczym.

  W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do odwołania należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na wskazany niżej  rachunek Urzędu Miasta Katowice, w kasie organu podatkowego lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

 • Krok IV

  Sposób załatwienia sprawy

  Rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego doręcza się stronom postępowania odwoławczego. Odwołanie rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy od organu I instancji. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się dotychczasowemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 • Krok V

  Odwołanie

  Od wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiednio w terminie 30 dni lub 14 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji.

  Wniesienie skargi lub sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji Wojewody Śląskiego

 • Krok VI

  Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje

  Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, starosta/prezydenta miasta na prawach powiatu, może uznać, że wniesione odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wówczas nie przekazuje odwołania i akt sprawy do Wojewody Śląskiego tylko  może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

  Sytuacja taka może nastąpić również  w przypadku gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

   

  Prawo – podstawowe akty prawne

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz.176 z późn.zm.),
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.)
  3. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022., poz. 329).