Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Wydanie decyzji instancji dotyczących realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Wniosek właściwego zarządcy drogi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierać powinien:

  1. dokumenty stwierdzające udzielone pełnomocnictwa, w szczególności uprawniające do złożenia wniosku o wydanie decyzji w imieniu zarządcy drogi,

  2. porozumienia zawarte pomiędzy zarządcą drogi a innymi podmiotami,

  3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa uprawniającego osobę np. projektanta do występowania o opinie w imieniu zarządcy drogi,

  4. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,

  5. opinie właściwych miejscowo organów: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

  6. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu (5 egzemplarzy),

  7. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii,

  8. aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów dot. działek objętych inwestycją,

  9. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

  10.  określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – część graficzna i opisowa,

  11.  w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:

  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

  12. w przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

  13. opinie:

  a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  b) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

  c) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie– w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

  d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

  e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

  f)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

  g) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

  14.  wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:

  a) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  b) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

  c) inne,

  15. oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  16. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   

   1. Krok III

    Wzory wniosków

    Załącznik 1 – wzór wniosku o wydanie decyzji ZRID - w trakcie aktualizacji 

    Załącznik 2 – wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

    Załączniki dostępne w repozytorium plików na dole strony

   2. Krok IV

    Opłaty

    Zwolnione z opłaty skarbowej.

   3. Krok V

    Sposób realizacji sprawy

    Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji ZRID doręcza się wnioskodawcy. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się dotychczasowemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

   4. Krok VI

    Odwołanie

    Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

   5. Krok VII

   Kategoria: Inwestycje publiczne - inwestycje drogowe - pliki do pobrania

   Nazwa pliku Wielkość Data dodania
   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 21.81 KB 2021-07-01 13:00:48