Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inwestycje Publiczne

Wydanie decyzji dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawierać powinien:

  1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
  2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa uprawniającego osobę np. projektanta do występowania o opinie w imieniu inwestora,
  3. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi  zaświadczeniami,o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane aktualnymi na dzień opracowania projektu,
  4. charakterystykę inwestycji określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej oraz jej lokalizację i parametry techniczne;
  5. mapę w skali co najmniej 1:10 000 przedstawiającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane, a także wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane, a także wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią
  6. oryginał aktualnej mapy do celów projektowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  7. analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;
  8. aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów dot. działek objętych inwestycją,
  9. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
  10. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
  11. opinie:
  1. ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
  2. dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich;
  3. właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
  4. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  5. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  6. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych,
  7. właściwego zarządcy infrastruktury drogowej – w odniesieniu do dróg,
  8. właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
  9. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest inwestorem;
  10. właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
  11. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
  12. dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  1. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:
  1. pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
  2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  1. wskazanie nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które staną się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna;
  2. wskazanie nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania;
  3. wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji, które staną się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna;
  4. oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  5. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile jest wymagany.

 • Krok III

  Wzory wniosków

  Załącznik 1 – wzór wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych -  w trakcie aktualizacji

  Załącznik 2 – wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Załączniki dostępne w repozytorium plików na dole strony

 • Krok IV

  Opłaty

  Zwolnione z opłaty skarbowej.

 • Krok V

  Sposób realizacji sprawy

  Decyzję Wojewoda Śląski wydaje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku i doręcza się ją  wnioskodawcy. Pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin oraz w prasie lokalnej. Właściciele i użytkownicy wieczyści otrzymują zawiadomienie o wydaniu decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 • Krok VI

  Odwołanie

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 • Krok VII

Kategoria: Inwestycje publiczne - budowle przeciwpowodziowe - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 21.81 KB 2021-07-01 12:45:11