Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

WAŻNE

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Projekt przewiduje regulację przejściową, na mocy której jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostanie złożony z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 7 ustawy specjalnej (a zatem po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), wojewoda, do którego wniosek zostanie złożony, będzie obowiązany pozostawić go bez rozpoznania.

https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-ustawie-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwaNOWY SERWIS INTERNETOWY - MOS.CUDZOZIEMCY

Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych

Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.gov.pl/web/udsc/ oraz na stronie MOS www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/ zamieszczony zostanie komunikat dotyczący uruchomienia w dniu 12.12.2022 r. wszystkich funkcjonalności portalu dostępnych w wersji MOS 1.0. 

DYŻURY SPECJALISTÓW

W PUNKCIE INFORMACYJNO-DORADCZYM

DLA CUDZOZIEMCÓW

GODZINY UDZIELANIA PORAD PRZEZ SPECJALISTÓW w KATOWICACH

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

Biuro Obsługi Klienta - stanowiska Nr 7 i  Nr 8

telefon: 32 606 33 77

mail: fami-punkt@katowice.uw.gov.pl

Specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców / tłumacz języka ukraińskiego:

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

07:30-15:30 

07:30-18:00

07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30

Obsługa odbywa się poprzez:

- rezerwacje internetową: https://bezkolejki.eu/suw (usługa POBYT - Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców)

lub

- pobranie biletu z biletomatu.GODZINY UDZIELANIA PORAD PRZEZ SPECJALISTÓW w CZĘSTOCHOWIE:

budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Częstochowie

ul. Sobieskiego 7

pok. Nr 11

telefon: 34 378 21 60 mail: fami-punkt-czestochowa@katowice.uw.gov.pl

Specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

 07:30-15:30 

07:30-18:00

07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30

Obsługa odbywa się poprzez:

-   zgłoszenie się Klienta do biuraWyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA DOKUMENTY WYDAWANE CUDZOZIEMCOM

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583). Dokument określa nowe wysokości opłat pobieranych za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

  Obecnie stawka opłaty za wydanie lub wymianę dokumentu wynosi w przypadku:

  • karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł;
  • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 zł;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 zł;
  • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł.

  Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

  • karty pobytu – 200 zł;
  • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 700 zł;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 200 zł;
  • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł.

  Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

  • karty pobytu – 300 zł;
  • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1050 zł;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 300 zł;
  • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 300 zł.

  Nie uległa zmianie względem dotychczasowego stanu prawnego wysokość opłaty za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i wynosi 50 zł.

  Нові ставки плати за оформлення документів іноземцям (UA)

  Новыя стаўкі аплаты за выдачу дакументаў замежным грамадзянам (BY)

  Więcej informacji:

  https://www.gov.pl/web/udsc/nowe-stawki-oplat-za-dokumenty-wydawane-cudzoziemcom  INFORMACJA dot. WYDAWANIA przez WOJEWODÓW KART POLAKA

   

  30.07.2022 r. wchodzi w życie zmiana do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

   

  Od 01.08.2022 r. obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca będą mogli składać wnioski o przyznanie Karty Polaka, o przedłużenie terminu jej ważności, a także o wymianę Karty Polaka w przypadku zmiany danych osobowych w niej zamieszczonych oraz o wydanie duplikatu Karty Polka w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu także do Wojewody Śląskiego.

  Obsługa w tym zakresie będzie się odbywała w:

  - Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój nr 161, stan. nr 19);

  - Oddziale w Bielsku-Białej (Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 19)

  - Oddziale w Częstochowie (Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój nr 46 (wejście od ul. Korczaka).  

  WAŻNE!

  Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 376 z późn. zm.) jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

   

   

  Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

  https://www.gov.pl/web/mswia/diiapl--elektroniczny-dokument-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy  INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW O BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA OBYWALTELI UKRAINY - OFIAR KONFLIKTU WOJENNEGO  Lista adwokatów koordynujących bezpłatną pomoc dostępna tutaj.  INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW
  SOBOTY INFORMACYJNE w PUNKCIE INFORMACYJNO-DORADCZYM
  dla CUDZOZIEMCÓW spoza UE

   

   

  Informujemy, że w dniach 20.11., 27.11., 04.12. i 11.12.br. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w godz. od 8.00 do 12.00 w PUNKCIE INFORMACYJNO-DORADCZYM dla cudzoziemców spoza UE będzie można skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu legalizacji pobytu.


   
  Zakres pomocy udzielanej przez specjalistów w punkcie będzie obejmował:

  • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
  • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
  • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


  W celu ustalenia wizyty w Urzędzie należy dokonać rezerwacji internetowej:
   

  https://bezkolejki.eu/suw

   


  INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW
  SOBOTY INFORMACYJNE

  Informujemy, że w dniach 20.11., 27.11., 04.12. i 11.12. 2021 r. w godzinach od 7.30 do 12.30 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i w Oddziale w Częstochowie odbędą się SOBOTY INFORMACYJNE dla cudzoziemców spoza UE.

  Podczas SOBÓT INFORMACYJNYCH cudzoziemcy będą mogli uzyskać informacje o:
  - zasadach dot. pobytu i wykonywania pracy w Polsce,
  - wymaganych dokumentach do poszczególnych rodzajów wniosków,
  - prowadzonej sprawie,
  - brakujących dokumentach do sprawy,

  oraz:

  - dostarczyć brakujące do sprawy dokumenty.

  W celu ustalenia wizyty w Urzędzie należy dokonać rezerwacji internetowej:

  - w Katowicach: https://bezkolejki.eu/suw
  - w Częstochowie: https://bezkolejki.eu/suw3/


  Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

     OTWARCIE NOWEGO PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

  w ODDZIALE w CZĘSTOCHOWIE

   

  25 listopada 2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Oddział w Częstochowie uruchomiony został Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza UE utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 14/8-2017/OG-FAMI).

   Punkt jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta Paszportowego (stanowiska 1 i 2 ) w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 7.

   

  Porad udzielają następujący specjaliści:

   - specjaliści z zakresu legalizacji pobytu w Polsce

   - prawnik

   - tłumacz języka: angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego  Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.  INFORMACJA O URUCHOMIENIU INFOLINII       

  DLA CUDZOZIEMCÓW

    

  Dnia 31 stycznia 2020 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uruchomiona została infolinia dedykowana obywatelom państw trzecich.

   

  Katowice tel. 32 606 32 32    email: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

  Częstochowa tel. 34 378 22 22  email: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl

  Bielsko-Biała 33 813 63 36  email: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl


    

  Infolinia jest czynna:

   od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

   we wtorki do 7:30 do 18:00

    


  Infolinia została utworzona w ramach realizowanego przez Wojewodę Śląskiego projektu nr 2/10-2019/OG-FAMI pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim” realizowanego w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (nabór ograniczony nr 10/2019/OG-FAMI).

   Na infolinii można uzyskać informacje w sprawach cudzoziemców spoza UE w zakresie ich legalizacji pobytu oraz wykonywania pracy w Polsce.

   

  Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

  INFORMACJA

   OTWARCIE PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO            DLA CUDZOZIEMCÓW

   

  W dniu 3 września 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczął działanie Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu  nr 14/8-2017/OG-FAMI pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

   

  Punkt jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta (stanowiska 7 i 8 ) oraz w pokoju numer 133 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25.

  Specjaliści dostępni są po numerami telefonów: 32 606 33 77, 32 207 71 33 oraz
  pod adresem email: fami-punkt@katowice.uw.gov.pl.

   


  Porad udzielają następujący specjaliści:

  - specjaliści z zakresu legalizacji pobytu w Polsce

  - psycholog

  - prawnik

  - asystent kulturowy

  - doradca zawodowy

  - tłumacz języka: angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego

  Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji 

  WAŻNA INFORMACJA !!! NOWY WZÓR WNIOSKU

   

  Od dnia 27 kwietnia 2019r. obowiązuje  nowy wzór wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z powyższym prosimy  o składanie wniosków na nowym wzorze, który jest opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 779).


   

  Nowa strona dla obcokrajowców - cudzoziemcy.gov.pl

  Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski.  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

   

  12 lutego 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

  Zmiany mają na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu oraz pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

  Ponadto, ustawa udoskonala ramy prawne pozwalające zarządzać migracjami w Polsce. W celu wdrożenia dyrektywy (2014/66/UE) do ustawy o cudzoziemcach wprowadzono dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy - więcej informacji czytaj tutaj.

   

  1. W przypadku cudzoziemca będącego:
   - osobą małoletnią – wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów,
   - osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek składa opiekun ustanowiony przez sąd,
   - osobą małoletnią bez opieki – wniosek składa kurator.
  2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec obowiązany jest złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
  4. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6 rok życia, jest wymagana jego obecność.
  5. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec obowiązany jest złożyć odciski linii papilarnych.
  6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu  prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  7. Pobyt cudzoziemca, który złożył wniosek z zachowaniem powyższego terminu uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie (nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania na wniosek strony).
  8. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej prowadzący postępowanie o każdej, również czasowej, zmianie swego adresu, a w przypadku wyjazdu za granicę strona jest obowiązana do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie. W razie niedopełnienia powyższych obowiązków, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem.
  9. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie.
  10. Cudzoziemiec jest obowiązany osobiście odebrać kartę pobytu, a w przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13 roku życia, odbioru karty dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.  INFORMACJA O OBSŁUDZE CUDZOZIEMCÓW 


  Cudzoziemcy składający wnioski pobytowe o:

  • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • udzielenie zezwolenia na pobyt stały
  • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

  mieszkających  na terenie powiatów:

  • będzińskiego
  • bieruńsko-lędzińskiego
  • gliwickiego
  • mikołowskiego
  • raciborskiego
  • rybnickiego
  • tarnogórskiego
  • wodzisławskiego

  oraz miast

  • Bytom
  • Chorzów
  • Dąbrowa Górnicza
  • Gliwice
  • Jastrzębie Zdrój
  • Jaworzno
  • Katowice
  • Mysłowice
  • Piekary Śląskie
  • Ruda Śląska
  • Rybnik
  • Siemianowice Śląskie
  • Sosnowiec
  • Świętochłowice
  • Tychy
  • Zabrze
  • Żory

  załatwią swoje sprawy związane z legalizacją pobytu w:

  Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódziego w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój nr 161

  Cudzoziemcy spoza UE mieszkający na terenie powiatów:

  • bielskiego,
  • cieszyńskiego,
  • pszczyńskiego,
  • żywieckiego,
  • oraz miasta Bielsko-Biała,

  załatwią swoje sprawy związane z legalizacją pobytu w:
  Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej,
  ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 19

   

  Z kolei cudzoziemców spoza UE mieszkających na terenie powiatów:

  • częstochowskiego,
  • kłobuckiego,
  • lublinieckiego,
  • myszkowskiego,
  • zawierciańskiego,
  • oraz miasta Częstochowy

  w celu załatwiania spraw związanych z legalizacją pobytu zapraszamy do:
  Oddziału Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie,
  ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój nr 46 (wejście od ul. Korczaka)

   

  Z uwagi na dużą liczbę zapytań telefonicznych zachęcamy do kontaktu mailowego na adres:

  - w Katowicach: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

  - w Bielsku-Białej: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl

  - w Częstochowie: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl

   

  W celu ułatwienia identyfikacji prosimy podać numer sprawy oraz imię i nazwisko.