Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

Istotne informacje

 • I

  W jaki sposób uzyskasz zaproszenie

  W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca powinieneś wystąpić z wnioskiem  o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.  Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki  zaprosiłeś cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

  Powinienieneś  wypełnić formularz wniosku osobiście. Wniosek może zostać wysłany pocztą lub złożony za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Jako zapraszający możesz być reprezentowany przez pełnomocnika podczas całego postępowania. W przypadku odbioru zaproszenia przez pełnomocnika wymagane jest  pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

   

  ✸ Uwaga!

   

  1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej prowadzący postępowanie o każdej, również czasowej, zmianie swego adresu, a w przypadku wyjazdu za granicę strona jest obowiązana do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń  w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie.
   W razie niedopełnienia powyższych obowiązków, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

    
  2. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie

 • II

  Środki pienężne, jakie powinieneś posiadać na pokrycie kosztów związanych z pobytem osoby zaproszonej

  Powinieneś posiadać środki finansowe w wysokości  co najmniej :

  • 515 zł – miesięcznie w przeliczeniu na siebie samego, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca ;
  • 200 zł – miesięcznie  - gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego.

  Dodatkowo powinieneś posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  -  200 zł, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;

  - 500 zł, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;

  -  2500 zł, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa innego niż powyżej.

  Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli  wykażesz, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.