Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

 1. Podstawa prawna realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

 2. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który wyznacza:

  • cele strategiczne,
  • cele operacyjne,
  • najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.

NPZ powstaje na co najmniej 5 lat. Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym jest ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216)

 3. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej przez Wojewodę

Wojewoda wydaje opinie dotyczące zgodności programów polityki zdrowiej z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz z celami Narodowego Programu Zdrowia.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki (Dz. U. poz. 2476)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity, U. z 2017 r. poz. 1938 z późń. zmianami)

4. W dniu 20.06.2017 r. została przeprowadzona konferencja kierowana do JST w celu przybliżenia zagadnień z zakresu sprawozdawczości z zakresu zdrowia publicznego oraz dofinansowania programów polityki zdrowotnej. Materiały dostępne są po złożeniu wniosku na adres e-mail:npz@katowice.uw.gov.pl

 

Dodatkowe informacje dotyczące Narodowego Programu Zdrowia, programów polityki zdrowotnej lub innych zagadnień związanych ze zdrowiem mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/