Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

 

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępny pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl

 

Instrukcja składania wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępna pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm

 

Informacje ogólne:

26 marca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972) dotyczące utworzenia Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (zwanego dalej rejestrem).

 

Od 26 marca 2024 r. do wykonywania następujących zawodów medycznych:

 1. asystentka stomatologiczna,
 2. elektroradiolog,
 3. higienistka stomatologiczna,
 4. instruktor terapii uzależnień,
 5. opiekun medyczny,
 6. optometrysta,
 7. ortoptystka,
 8. podiatra,
 9. profilaktyk,
 10. protetyk słuchu,
 11. technik farmaceutyczny,
 12. technik masażysta,
 13. technik ortopeda,
 14. technik sterylizacji medycznej,
 15. terapeuta zajęciowy

są uprawnione wyłącznie osoby, które posiadają wpis do rejestru.

 

Osoby zamieszkujące na terenie województwa śląskiego mogą składać wnioski o wpis do rejestru do Wojewody Śląskiego wyłączenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „RIZM” obsługiwanego przez podległe Ministerstwu Zdrowia Centrum e-Zdrowia. System ten jest dostępny na stronie internetowej: rizm.ezdrowie.gov.pl

 

Logowanie do systemu jest możliwe między innymi za pomocą Profilu Zaufanego. Informacje o tym jak założyć Profil Zaufany można uzyskać na stronie internetowej: pz.gov.pl

Do uzyskania wpisu do rejestru niezbędny jest numer PESEL. Informacje dla cudzoziemców na temat uzyskiwania numeru PESEL można uzyskać na stronie: gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

 

Wniosek o wpis do rejestru składa się wypełniając formularz w systemie „RIZM”. W formularzu należy zamieścić odwzorowania cyfrowe (wyraźne skany lub zdjęcia) dokumentów potwierdzających uzyskanie niezbędnych dla danego zawodu medycznego kwalifikacji (np. dyplomu ukończenia studiów).

 

Złożenie wniosku o wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłaty można dokonywać dokonując przelewu na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Numer konta podawany jest przez system po wypełnieniu i podpisaniu wniosku. Na tym etapie składania wniosku można również załączyć potwierdzenie opłaty, nie jest to jednak wymagane. Potwierdzenie opłaty warto załączyć w przypadku niepodania numeru wniosku w tytule przelewu w celu przyspieszenia weryfikacji wniosku. Zmiana danych objętych rejestrem oraz wykreślenie z rejestru nie podlegają opłacie.

 

Informacja dla techników farmaceutycznych:

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że do uzyskania wpisu do rejestru na listę techników farmaceutycznych, w przypadku uzyskania wykształcenia w Polsce, niezbędne jest spełnienie warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także uzyskanie wykształcenia określnego w załączniku do ustawy (rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny lub rozpoczęcie przed dniem 1 września 2018 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny). Do uzyskania wpisu nie jest natomiast niezbędne załączenie odwzorowania cyfrowego zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece. Brak załączenia tego zaświadczenia do wniosku nie jest równoznaczny z utratą uprawnień uzyskanych po ukończeniu praktyki.

 

Przepisy przejściowe:

Osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. spełniały warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru* są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

Osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. spełniały warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru* mogą wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do rejestru. Po 26 marca 2025 r. do wykonywania wyżej wymienionych zawodów medycznych będą uprawnione wyłącznie osoby, które zostały wpisane do rejestru przez właściwego wojewodę.

 

Dane kontaktowe:

Sprawy Centralnego Rejestru Osób uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego prowadzi Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej.

Informacje w sprawach następujących zawodów: instruktor terapii uzależnień, optometrysta, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, ortoptystka, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej można uzyskać pod numerem (32) 20 77 457.

Informacje w sprawach następujących zawodów: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, podiatra, protetyk słuchu, elektroradiolog, opiekun medyczny, profilaktyk, terapeuta zajęciowy można uzyskać po numerem (32) 20 77 459.

Informacje można uzyskiwać również pisząc na adres e-mail: oddzialdspolitykizdrowotnej@katowice.uw.gov.pl

W sprawach technicznych pomoc można uzyskać na stronie: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/contactUs

 

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972) administratorem danych zawartych w rejestrze jest Minister Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa). Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia (Dubois 5A, 00-184 Warszawa). Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny udostępnia dane osób wykonujących zawody medyczne Ministrowi Zdrowia. Dane osób wykonujących zawód medyczny zawarte w rejestrze są udostępniane systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650, 1234 i 1692). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972) Minister Zdrowia udostępnia właściwemu wojewodzie dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru w celu jego weryfikacji.

 

__________________________

* osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 2, a także osoby, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972)