Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Od 1 października 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację projektu pt.: „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim.”

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI.

 

Budżet całkowity projektu 3 324 000,00 zł

 

Wkład FAMI 2 493 000,00 zł

 

Działania w ramach projektu realizowane są przez Wojewodę Śląskiego oraz partnera wybranego w konkurencyjnej procedurze otwartego naboru tj.: Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań poprzez:

 

 • stworzenie punktu informacyjno – doradczego w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uwzględniającego doradztwo zawodowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej - więcej informacji tutaj
 • powołanie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa, w tym spotkania grupy roboczej i funkcjonowanie forum internetowego;
 • zorganizowanie trzech corocznych otwartych konferencji;
 • podniesienie kompetencji pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pracujących z obywatelami państw trzecich poprzez specjalistyczne szkolenie;
 • przygotowanie dużej grupy pracowników szkół do pracy z uczniem cudzoziemcem;
 • wsparcie uczniów spoza Unii Europejskiej w nauce języka polskiego oraz adaptacji w polskich realiach;
 • przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego; więcej informacji tutaj
 • przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego (każdy z tych kursów zawierał będzie również element adaptacyjny); więcej informacji tutaj
 • rozpowszechnianie informacji na temat projektu i jego osiągnięć.

 

Z działań objętych projektem mogą korzystać:

 1. cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj.:

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25, tj. w celu:

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym
 • wykonywania pracy innej niż ww.;
 • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 • szkolenia zawodowego;
 • kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
 • dydaktycznym;
 • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywa z nim;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby zamieszkującej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • repatriacji;
 • przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • innym niż wymienione zostały w przepisie.

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (za wyjątkiem art. 195 ust. 1 pkt 6 – tj. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych) oraz  pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”;

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 1. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1-7.

 2. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy:

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 81 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4).

 1. Przebywają terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.

 2. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

UWAGA! Wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

 1. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup wym. w punktach 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.

 2. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 233);

- przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie ww. wniosku.

 

 

 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.