Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Od 1 października 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację projektu pt.: „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim.”

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI.

 

Budżet całkowity projektu 3 324 000,00 zł

 

Wkład FAMI 2 493 000,00 zł

 

Działania w ramach projektu realizowane są przez Wojewodę Śląskiego oraz partnera wybranego w konkurencyjnej procedurze otwartego naboru tj.: Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań poprzez:

 

 • stworzenie punktu informacyjno – doradczego w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uwzględniającego doradztwo zawodowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej - więcej informacji tutaj
 • powołanie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa, w tym spotkania grupy roboczej i funkcjonowanie forum internetowego;
 • zorganizowanie trzech corocznych otwartych konferencji;
 • podniesienie kompetencji pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pracujących z obywatelami państw trzecich poprzez specjalistyczne szkolenie;
 • przygotowanie dużej grupy pracowników szkół do pracy z uczniem cudzoziemcem;
 • wsparcie uczniów spoza Unii Europejskiej w nauce języka polskiego oraz adaptacji w polskich realiach;
 • przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego; więcej informacji tutaj
 • przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego (każdy z tych kursów zawierał będzie również element adaptacyjny); więcej informacji tutaj
 • rozpowszechnianie informacji na temat projektu i jego osiągnięć.

 

Z działań objętych projektem mogą korzystać:

 1. cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj.:

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13,17, 18a-21, 23-25 tj. w celu:”

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • wykonywania pracy innej niż ww.;
 • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia się w szkole doktorskiej;
 • szkolenia zawodowego;
 • kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
 • dydaktycznym;
 • prowadzenia badań naukowych i rozwojowych;
 • dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • repatriacji;
 • przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia z rodzin;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.160 pkt1, 3, 4 lub 6 Ustawy o cudzoziemcach;
 • innym niż wymienione w art. 60 ust. 1 pkt 1-24b ustawy o cudzoziemcach.

 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (za wyjątkiem art. 195 ust. 1 pkt 6a –tj. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych) oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”;

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają, odpowiednio, warunkom z punktów 1, 3, 4, 5 i 7.
3.
Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy:

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 81 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4).
            4.
Przebywają terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.
            5.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

UWAGA! Wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
             6.
Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4 oraz 7 i 8, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.
             7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 233);

- przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

Cudzoziemcy, którzy złożyli ww. wniosek, lecz nie otrzymali odcisku stempla w dokumencie podróży mogą korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce (patrz punkt 5 powyżej). Z pełnego wsparcia mogą korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży.

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin:
 • na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu stałego (art. 43).
 1. Od 1 stycznia 2021 obywatele Wielkiej Brytanii legalnie przebywający na terytorium Polski.

 

 

 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.