Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt. "Udoskonalenie istniejącej infrastruktury przyjmowania obywateli państw trzecich w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie."

Budżet całkowity projektu 268 249,71 PLN

Wkład FAMI 201 187,28 PLN

Beneficjentami końcowymi projektu są klienci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - obywatele państw trzecich stanowiący grupę docelową projektu.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac remontowo – budowlanych mających na celu poprawę istniejącej infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek w Częstochowie) służącej do obsługi obywateli państw trzecich.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności pomieszczeń przeznaczonych dla klientów Urzędu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku oraz rodzin z małymi dziećmi. W ramach projektu usunięte zostaną istniejące bariery architektoniczne, jak również powiększy się powierzchnia poczekalni i wzrośnie liczba miejsc siedzących. Działania te istotnie poprawią komfort oczekiwania na załatwienie sprawy w Urzędzie.

Prace remontowo - budowlane w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie będą polegały na:

  • przebudowie wejścia głównego do budynku od strony ul. Sobieskiego i strefy wejściowej,
  • remoncie pokoi na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, dzięki któremu pracownicy zajmujący się obsługą obywateli państw trzecich zostaną przeniesieni z bocznego skrzydła budynku do wyremontowanych pomieszczeń w skrzydle.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • poprawy jakości świadczonych usług i usprawnienia obsługi klientów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek w Częstochowie) oraz wzmocnienia infrastrukturalnego potencjału Urzędu jako instytucji bezpośrednio odpowiedzialnej za przyjmowanie cudzoziemców i sprawną ich obsługę;
  • rozwiązania problemu niewystarczającej powierzchni poczekalni oraz zwiększenia liczby miejsc siedzących,
  • usprawnienia obsługi klientów oraz pozwoli na spokojne i wygodne oczekiwanie na załatwienie sprawy.

 

W wyniku realizacji projektu zmieni się lokalizacja miejsca przyjmowania klientów, co ułatwi rodzinom z małymi dziećmi korzystanie z pokoju specjalnie dla nich przygotowanego. Jednocześnie rozwiązany zostanie problem istniejących barier architektonicznych stanowiących obecnie istotny problem, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób w podeszłym wieku, m.in. dzięki stworzeniu możliwości podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych.

 


Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.