Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Punkt informacyjno doradczy w Katowicach zlokalizowany jest w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju numer 133 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25.

Godziny pracy punktu są zsynchronizowane z godzinami otwarcia Urzędu, z uwzględnieniem wydłużonego czasu pracy w jednym dniu tygodnia.

 

DYŻURY SPECJALISTÓW DS. LEGALIZACJI POBYTU:

Biuro Obsługi Klienta: stanowisko Nr 7 i stanowisko Nr 8

Pon. 7:30 – 15:30

Wt . 7:30 – 18:00

Śr. 7:30 – 15:30

Czw. 7:30 – 15:30

Pt. 7:30 – 15:30

 

DORADACA ZAWODOWY – czwartki w godz. 11:30 do 15:30

ASYSTENT KULTUROWY  – czwartki w godz. 7:30 do 11:30

Zakres doradztwa i pomocy w Biurze Obsługi Klienta obejmuje:

  • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
  • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
  • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Działania z zakresu doradztwa i pomocy w pokoju 133 są realizowane na podstawie harmonogramu opracowywanego stosownie do potrzeb i obejmują:

  • pomoc administracyjno – prawną świadczoną przez prawnika w zakresie statusu prawnego cudzoziemców i legalizacji ich pobytu oraz udzielania podstawowych porad w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i karnego;
  • poradnictwo i pomoc integracyjną świadczoną przez asystenta kulturowego poprzez  udzielanie porad w zakresie polskiej kultury, tradycji i zwyczajów, różnic kulturowych między krajem pochodzenia, a krajem przyjmującym, etc. Zadaniem asystenta będzie również udzielanie porad z zakresu spraw socjalno – bytowych (np. w zakresie wynajmu mieszkania, zapisania dzieci cudzoziemskich do przedszkoli i szkół, załatwiania spraw urzędowych);
  • pomoc psychologiczną świadczoną przez psychologa skierowaną przede wszystkim na wsparcie i przebieg procesu integracji; udzielanie porad w zakresie rozwiązywania trudności życiowych i osiągania lepszej jakości życia, wsparcie w zakresie podnoszenia samooceny, świadomego zarządzania swoją karierą, czy efektywnego budowaniu swojego wizerunku na rynku pracy,
  • doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego, obejmujące w szczególności udzielanie informacji o warunkach pobytu i pracy w Polsce, metodach poszukiwania pracy, źródłach poszukiwania informacji o wolnych miejscach pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, technikach rozwoju zawodowego.

 

Infolinia jest czynna w godz. od 6.00 do 22.00

pod numerem telefonu nr 32 606 32 32