Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Punkt jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju numer 133 (zlokalizowanym w pobliżu BOK – u) w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25. Godziny pracy punktu są zsynchronizowane z godzinami otwarcia Urzędu, z uwzględnieniem wydłużonego czasu pracy w jednym dniu tygodnia.
Godziny pracy Punktu zgodne z harmonogramem dostępne są w poniższym linku:

www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow

Nadzór nad obsługą punktu informacyjno – doradczego  zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Oddział do Spraw Cudzoziemców).

Zakres doradztwa i pomocy w Biurze Obsługi Klienta obejmuje:

 • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
 • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
 • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Działania z zakresu doradztwa i pomocy w pokoju 133 są realizowane na podstawie harmonogramu opracowywanego stosownie do potrzeb i obejmują:

 • pomoc administracyjno – prawną świadczoną przez upoważnionego aplikanta radcowskiego specjalizującego się w udzielaniu porad klientom cudzoziemskim, w szczególności w zakresie statusu prawnego cudzoziemców i legalizacji ich pobytu. Ponadto przewidywane jest udzielanie podstawowych porad w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i karnego;
 • poradnictwo i pomoc integracyjną świadczoną przez asystenta kulturowego poprzez  udzielanie porad w zakresie polskiej kultury, tradycji i zwyczajów, różnic kulturowych między krajem pochodzenia, a krajem przyjmującym, etc. Zadaniem asystenta będzie również udzielanie porad z zakresu spraw socjalno – bytowych (np. w zakresie wynajmu mieszkania, zapisania dzieci cudzoziemskich do przedszkoli i szkół, załatwiania spraw urzędowych);
 • pomoc psychologiczną świadczoną przez psychologa mającego doświadczenie z klientem cudzoziemskim skierowaną przede wszystkim na wsparcie i przebieg procesu integracji;
 • udzielanie porad w zakresie rozwiązywania trudności życiowych i osiągania lepszej jakości życia,
 • wsparcie w zakresie podnoszenia samooceny, świadomego zarządzania swoją karierą, czy efektywnego budowaniu swojego wizerunku na rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego, obejmujące w szczególności udzielanie informacji o warunkach pobytu i pracy w Polsce, metodach poszukiwania pracy, źródłach poszukiwania informacji o wolnych miejscach pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, technikach rozwoju zawodowego;
 • tłumaczenia ustne (języki: angielski, ukraiński, rosyjski) podczas konsultacji w punkcie, mające na celu wsparcie jego funkcjonowania. W punkcie zostanie udostępniona aktualna lista tłumaczy przysięgłych z terenu województwa śląskiego.

 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.