Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich poprzez wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta oraz podniesienie kompetencji językowych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego".

Budżet całkowity projektu 180 373,00 zł.

Wkład FAMI 135 279,75 zł.

Beneficjentami końcowymi projektu są klienci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - obywatele państw trzecich stanowiący grupę docelową projektu.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości świadczonych usług w tym rozwój usług dostosowanych do potrzeb oraz dostępności obywateli państw trzecich poprzez:

- zakup i wdrożenie nowego systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta;

- podniesienie kompetencji językowych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakup i wdrożenie nowego systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta (cudzoziemca) planowane jest w centrali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jak również w Oddziałach w Bielski-Białej i Częstochowie. Działaniem nieodzownym do powyższego jest podniesienie kompetencji językowych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmujących się bezpośrednią obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich, w zakresie znajomości języków obcych. Projekt zakłada kursy językowe w zakresie języka angielskiego i języka rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Połączenie wymienionych działań, czyli zwiększenie potencjału informatycznego urzędu oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych pracowników, zapewni znaczącą poprawę jakości i szybkości obsługi cudzoziemców - obywateli państw trzecich.

Nowy system kolejkowy w zdecydowanym stopniu zmieni sposób obsługi klienta – obywatela państw trzecich. Wdrożenie nowego, wydajnego oraz dostosowanego do potrzeb klientów urzędu systemu kolejkowego zwiększy również komfort załatwiania spraw przez klientów Urzędu w sprawach:

 

- przedłużenia cudzoziemcom wizy Schengen lub wizy krajowej,

- przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego,

- zezwolenia na pobyt czasowy,

- zezwolenia na pobyt stały,

- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

 

1) poprawy jakości świadczonych usług poprzez oddanie do użytku klientów nowoczesnego systemu kolejkowego dostosowanego do współczesnych potrzeb, wzbogaconego funkcjonalnościami niedostępnymi w obecnym systemie;

 

2) podniesienia kompetencji w zakresie znajomości języków obcych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, co pozwoli na usprawnienie obsługi klientów pochodzących z państw trzecich, stanowiących grupę docelową projektu.


Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.