Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

25 listopada 2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Oddział w Częstochowie uruchomiony został Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza UE utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 14/8-2017/OG-FAMI).

Punkt mieści się w Biurze Obsługi Klienta Paszportowego (stanowiska 1 i 2 ) w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 7. Godziny pracy punktu będą zsynchronizowane z godzinami otwarcia Urzędu (Biuro Obsługi Klienta Paszportowego), z uwzględnieniem wydłużonego czasu pracy w jednym dniu tygodnia (aktualne godziny pracy, current working hours of the point, время работы пункта, графiк роботи пункту).

Usługi w ramach pomocy informacyjno-doradczej w Punkcie będą świadczone bezpłatnie.

Punkt będzie funkcjonował od 25 listopada br. do 30 czerwca 2022 roku.

Zakres doradztwa i pomocy w Biurze Obsługi Klienta obejmuje:

 • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
 • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
 • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Działania z zakresu doradztwa i pomocy

 • pomoc administracyjno – prawną świadczoną przez radcę prawnego specjalizującego się w udzielaniu porad klientom cudzoziemskim, w szczególności w zakresie statusu prawnego cudzoziemców i legalizacji ich pobytu. Ponadto przewidywane jest udzielanie podstawowych porad w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i karnego;

Z pomocy Punktu mogą korzystać: 

 1. cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj.:

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13,17, 18a-21, 23-25 tj. w celu:”

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • wykonywania pracy innej niż ww.;
 • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia się w szkole doktorskiej;
 • szkolenia zawodowego;
 • kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
 • dydaktycznym;
 • prowadzenia badań naukowych i rozwojowych;
 • dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • repatriacji;
 • przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia z rodzin;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.160 pkt1, 3, 4 lub 6 Ustawy o cudzoziemcach;
 • innym niż wymienione w art. 60 ust. 1 pkt 1-24b ustawy o cudzoziemcach.

 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (za wyjątkiem art. 195 ust. 1 pkt 6a –tj. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych) oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”;

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają, odpowiednio, warunkom z punktów 1, 3, 4, 5 i 7.
3.
Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy:

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 81 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4).

            4.
Przebywają terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.
            5.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

UWAGA! Wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

             6.
Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4 oraz 7 i 8, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.
             7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 233);

- przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

Cudzoziemcy, którzy złożyli ww. wniosek, lecz nie otrzymali odcisku stempla w dokumencie podróży mogą korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce (patrz punkt 5 powyżej). Z pełnego wsparcia mogą korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży.

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin:
 • na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu stałego (art. 43).
 1. Od 1 stycznia 2021 obywatele Wielkiej Brytanii legalnie przebywający na terytorium Polski.