Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

W związku z przygotowaniami administracyjnej obsługi ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze w sezonie 2023, uzgadnianie tras przejścia poszczególnych grup zorganizowanych winno odbywać się zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1347 ze zm.), który stanowi, iż: "Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej".


Obowiązek uzgodnienia trasy spoczywa na organizatorze wydarzenia o charakterze religijnym. Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom organizacyjnym, a przede wszystkim konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom pielgrzymek w bieżącym roku kontynuowana będzie ugruntowana praktyka.  Powyższa praktyka uzyskała akceptację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zaaprobował przejęcie przez wojewodów koordynacyjnej funkcji w zakresie uzgodnienia tras pielgrzymek z odpowiednimi organami samorządowymi oraz podmiotami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej. Sprawowanie powyższej funkcji przez wojewodów wymaga zamieszczenia we wnioskach o uzgodnienie tras pielgrzymek klauzuli upoważniającej wszystkich wojewodów (jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych. 

Ze względu na czasochłonność niniejszej procedury wskazane jest, aby wnioski kierowane były do wojewodów właściwych ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki z odpowiednim wyprzedzeniem. I tak dla pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa, wnioski winny być składane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy, zaś dla dłuższych - 50 dni.

We wnioskach o uzgodnienie tras pielgrzymek należy zamieścić stosowną klauzulę upoważniającą wszystkich wojewodów (jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych. 

Wniosek  (do pobrania tutaj) powinien zawierać poniżej wyszczególnione informacje:

 1. Organizatora pielgrzymki i jego adres (należy podać równocześnie imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę na trasie) oraz w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów nr telefonu oraz adres e-mail;
 2. Szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki;
 3. Na jakim odcinku trasa pielgrzymki prowadzi drogami krajowymi lub wojewódzkimi (nr dróg);
 4. W przypadku organizowania pielgrzymek diecezjalnych (w skład których wchodzą grupy z różnych miejscowości) – liczbę grup, wykaz miejscowości z jakich idą, łączną szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki, miejsce połączenia wszystkich grup;
 5. Precyzyjny kalendarz pielgrzymki, uwzględniający punkty etapowe trasy oraz daty i godziny pobytu
  w nich, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • daty i miejsca wejścia grupy na teren województwa śląskiego wraz ze wskazaniem miejscowości (ulic) przez które będzie ona przechodzić oraz miejsc noclegowych,
 • daty i godziny wejścia pielgrzymki w granice Częstochowy oraz podanie przybliżonej godziny wejścia na Jasną Górę,
 • precyzyjnego wskazania miejsca odpoczynku grupy w granicach Częstochowy przed wejściem na Jasną Górę;
 1. Numer trasy, którą grupa wchodzić będzie do Sanktuarium Jasnogórskiego.

Takie same dane należy wskazać we wniosku, gdy grupa wychodzić będzie z Częstochowy w sposób zorganizowany.

Informacja dla kierowników pieszych pielgrzymek:

 1. nie wprowadzanie żadnych zmian w odniesieniu do dokonanych ostatecznych uzgodnień, natomiast w przypadku znacznej zmiany godziny wejścia grupy do Częstochowy i na Jasną Górę o zgłoszenie tego faktu Komendzie Miejskiej Policji – na nr 47 8581290;
 2. bieżące śledzenie niżej podanych adresów internetowych, ze względu na nasilenie prac remontowych na drogach.

 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ww. zagadnienia koordynuje Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie (42-217 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, pok. 121, 228, tel. 34 3782284, 34 3782121, faks 34 3782231, e-mail wsoic-sekretariat-czwa@katowice.uw.gov.pl 

Na wskazany adres należy kierować wszelką korespondencję w zakresie uzgodnień administracyjnych dotyczących terenu województwa śląskiego.
Należy zwrócić uwagę na konieczność zgłaszania wszystkich nietypowych pielgrzymek (rowerowe, biegowe, konne itp.) udających się na Jasną Górę, gdyż uzgodnieniom podlegają nie tylko trasy grup pieszych. 

Opisane postępowanie nie dotyczy pielgrzymek o zasięgu lokalnym, odbywających się na obszarze gminy (gmin) i nie przekraczających swym zasięgiem granic powiatu. W tym przypadku organizator powinien samodzielnie dokonywać uzgodnień bezpośrednio z organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych  w ramach gminy lub powiatu oraz policją. 

Wykaz tras prowadzących na Jasną Górę

 

Ponadto dodatkowe informacje dotyczące obsługi pielgrzymek można uzyskać: 

 • w zakresie bezpieczeństwa na drogach e-mail:

               komendant@czestochowa.slaska.policja.gov.pl  tel. 47 8581212

               rd@czestochowa.ka.policja.gov.pl  tel. 47 8581290

               ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl tel. 47 8511170

 • w zakresie pracy służb Prezydenta Miasta Częstochowy:

              bzk@czestochowa.um.gov.pl  tel. 34 3707870

              mzd@mzd.czest.pl  tel. 34 36643378

 • w zakresie remontów na drogach krajowych

              kat_sekretariat@gddkia.gov.pl  tel. 32 2586281

 • w zakresie remontów na drogach wojewódzkich

              sekretariat@zdw.katowice.pl  tel. 32 7819211