Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja dotycząca spotkania on-line zorganizowanego  w dniu 28 lipca br.  przez Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach, z przedstawicielami organizacji i środowisk mniejszości narodowych i etnicznych z województwa śląskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2021 r. zadań z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli spoleczności romskiej z województwa śląskiego do udzialu w pracach Komisji opiniującej wnioski zlożone na rok 2021 w ramach "Programu integracji spolecznje i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" - termin 30 marca 2021 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na rok 2021 w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program
integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Uchwałą nr 190/2020 Rada Ministrów uchwaliła 21 grudnia 2020 roku program wieloletni pn. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, którego celem jest zwiększenie poziomu integracji Romów w Polsce. Kładzie on szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Innowacyjne projekty integracyjne są dziedziną obejmującą zadania wykraczające poza dziedziny edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu programu.

Tekst Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2021 roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło już nabór wniosków o dofinansowanie w 2021 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Mogą się o nie ubiegać jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury itp.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej.

Program jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa. Termin składania wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo oraz Innowacyjne projekty integracyjne został ustalony na 8 marca 2021 roku (data wpływu wniosku do ŚUW).

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 rok w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 dostępne jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2021-r-w-ramach-programu-integracji-spo

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – tel. 32 2077351.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski
konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania  powierzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.
O stypendia oraz nagrody ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce, są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18  roku życia, realizują swoje  zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew ( różne formy muzyki ), taniec ( różne formy tańca ), sport.
Karta zgłoszeniowa (do pobrania tutaj) wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora w terminie do dnia 15 września 2020 roku ( liczy się data stempla pocztowego ).

Tekst regulaminu konkursu (do pobrania tutaj) oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są również w mediach społecznościowych: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na FACEBOOK i @roma_center na Twitterze oraz od maja 2020 r. na stronie internetowej romacenter.vizz.pl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na rok 2020 w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Tekst Programu oraz informacje dotyczące udzielania dotacji w 2019 roku na realizację zadań są dostępne na stronie:
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32 2077351 lub 350 ).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020