Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.571) z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej do spraw oceny wniosków złożonych o dofinansowanie w 2024 r. zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. 


Nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2024 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. 

Tekst informacji dotyczącej  udzielania dotacji w 2024 roku na realizację zadań są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-na-zadania-z-dziedzin-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty-integracyjne-w-2024r 

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (nr tel. 32 2077351).


Stypendia dla studentów romskich 2022/2023

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2022/2023.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, karta zgłoszeniowa oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.
Stypendia finansowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023 r.
W przypadku karty zgłoszeniowej przesłanej pocztą decyduje data dostarczenia dokumentów do siedziby Związku Romów Polskich.


Stypendia motywacyjne dla młodzieży pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.
Stypendia finansowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2023 r.
W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data dostarczenia dokumentów do siedziby Związku Romów Polskich. Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.


Wykaz dotacji celowych na realizację zadań w 2023 roku z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.


Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszającego przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji wojewódzkiej do spraw oceny wniosków zlożonych o dofinansowanie w 2023 r. zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.


Nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2023 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Tekst informacji dotyczącej  udzielania dotacji w 2023 roku na realizację zadań są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r---program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (nr tel. 32 2077351).
 


W dniu 20 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,  odbyło się spotkanie dotyczące problemów społeczności romskiej zamieszkującej w Zabrzu.  Spotkanie zostało zorganizowane przez UM w Zabrzu we współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W spotkaniu wzięli udział m.in.:  Magdalena Szewczuk –Szturc – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dr Małgorzata Milewska - przedstawiciel Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA,  Dariusz Domański – Wicekurator Oświaty, Krzysztof Kazek - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
ds. Ochrony Praw Człowieka, przedstawiciele organizacji działających na rzecz społeczności romskiej w Zabrzu, asystenci edukacji romskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,  Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, Straży Miejskiej oraz Policji.

spotkanie dot. problemów społeczności romskiej - Zabrze 20.06.2022r.

Celem spotkania było zapoznanie się z aktualnymi problemami lokalnej społeczności romskiej, w tym sytuacją w zakresie edukacji oraz mieszkalnictwa jak również omówienie efektów dotychczasowych działań oraz możliwości podejmowania w przyszłości działań na rzecz lokalnej społeczności romskiej w Zabrzu, uwzględniających jej sytuację edukacyjną, zawodową, mieszkaniową itd., które w perspektywie mogłyby służyć średnio - i długookresowemu procesowi integracyjnemu z wykorzystaniem możliwości jakie stwarza rządowy program pod nazwą Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów Polsce na lata 2021-2030. Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Kluczowym narzędziem poprawy poziomu integracji tej grupy jest szeroko rozumiana edukacja.

W Programie integracji przez termin „integracja” rozumie się proces wspólnie wypracowanych i uzgodnionych niezbędnych zmian, zmierzających do nabycia umiejętności korzystania przez społeczność romską z dostępu do istniejących praw, usług i możliwości sprawnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Procesu integracji w żadnym wypadku nie należy utożsamiać ze zjawiskiem asymilacji – integracja rozumiana tu jest jako zjawisko ze sfery społeczno-ekonomicznej, a nie jako związane z tożsamością kulturową.


Wykaz dotacji celowych na realizację w 2022 r. zadań z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030


Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszającego przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji wojewódzkiej do spraw oceny wniosków zlożonych o dofinansowanie w 2022 r. zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” .


Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce w ramach zadań  systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r.

Konkurs finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O stypendia oraz nagrody ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce, są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, do dnia 1 stycznia 2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia. Realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew ( różne formy muzyki ), taniec ( różne formy tańca ), sport.

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora w terminie do dnia 31 października 2021 roku ( liczy się data stempla pocztowego ).

 Tekst regulaminu konkursu oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są również w mediach społecznościowych: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ( FACEBOOK ) i @roma_center ( Twitter ) oraz na stronie internetowej Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce – www.romacenter.vizz.pl


Nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2022 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 Tekst informacji dotyczącej  udzielania dotacji w 2022 roku na realizację zadań są dostępne na stronie:

 https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2022-r-w-ramach-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

 Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32 2077351 ). 


Informacja dotycząca spotkania on-line zorganizowanego  w dniu 28 lipca br.  przez Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach, z przedstawicielami organizacji i środowisk mniejszości narodowych i etnicznych z województwa śląskiego.


Wykaz dotacji celowych na realizację w 2021 r. zadań z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030.


Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli spoleczności romskiej z województwa śląskiego do udzialu w pracach Komisji opiniującej wnioski zlożone na rok 2021 w ramach "Programu integracji spolecznje i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" - termin 30 marca 2021 r.


Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na rok 2021 w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” .


Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
Uchwałą nr 190/2020 Rada Ministrów uchwaliła 21 grudnia 2020 roku program wieloletni pn. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, którego celem jest zwiększenie poziomu integracji Romów w Polsce. Kładzie on szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Innowacyjne projekty integracyjne są dziedziną obejmującą zadania wykraczające poza dziedziny edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu programu.

Tekst Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2021 roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło już nabór wniosków o dofinansowanie w 2021 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Mogą się o nie ubiegać jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury itp.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej.

Program jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa. Termin składania wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo oraz Innowacyjne projekty integracyjne został ustalony na 8 marca 2021 roku (data wpływu wniosku do ŚUW).

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 rok w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 dostępne jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2021-r-w-ramach-programu-integracji-spo

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – tel. 32 2077351. 


Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania  powierzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.
O stypendia oraz nagrody ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce, są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18  roku życia, realizują swoje  zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew ( różne formy muzyki ), taniec ( różne formy tańca ), sport.
Karta zgłoszeniowa (do pobrania tutaj) wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora w terminie do dnia 15 września 2020 roku ( liczy się data stempla pocztowego ).

Tekst regulaminu konkursu (do pobrania tutaj) oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są również w mediach społecznościowych: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na FACEBOOK i @roma_center na Twitterze oraz od maja 2020 r. na stronie internetowej romacenter.vizz.pl


 Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na rok 2020 w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” .


Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Tekst Programu oraz informacje dotyczące udzielania dotacji w 2019 roku na realizację zadań są dostępne na stronie:
https://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32 2077351 lub 350 ).


Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020