Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Andrzej Krzystyniak Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

  • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz z zakresu aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska,
  • przyjmowanie wniosków o nadanie oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
  • wydawanie dokumentów podróży i pobytu dla cudzoziemców, prowadzenie ewidencji zaproszeń, wydawanie decyzji w sprawie pobytu na terytorium RP, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,
  • przyjmowanie wniosków paszportowych, wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych,
  • wykonywanie zadań związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych,
  • udzielanie i rozliczanie dotacji na pomoc dla repatriantów oraz wydawanie decyzji w sprawie uznania za repatrianta, prowadzenie spraw z zakresu wynikającego z ustawy o repatriantach,
  • ochrona miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, wydawanie opinii w sprawie remontu, prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci na terenie województwa śląskiego,
  • prowadzenie spraw z zakresie spraw wyznaniowych: wydawanie zaświadczeń kościołom i związkom wyznaniowym o posiadaniu osobowości prawnej,
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z zadań Wydziału oraz opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania.