Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

UWAGA! Lista zmieniona jest umieszczona na dole strony!


Wyniki konkursu - listy zadań - podstawowa i rezerwowa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.


UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony


Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.


Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.).

Wnioski o dofinansowanie zadań w należy składać: w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice i w wersji elektronicznej edytowalnej (e-puap) do 16 kwietnia 2018 roku. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. UWAGA: wnioski w wersji papierowej i elektronicznej muszą być tożsame.

Osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii naboru są: Dorota Wójtowicz (32 20 77 174) oraz  Krzysztof Rochowski (32 20 77 188).

Informacje na temat programu:

 1. Wnioskodawcami mogą być: gminy, w tym miasta na prawach powiatu, oraz powiaty.
 2. Przedmiotem wsparcia są działania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego polegające na budowie, przebudowie lub remontach dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2018 roku, lub działania, których realizacja zakończy się w roku 2019 (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć tylko wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018).
 3. Maksymalna liczba zadań jednej gminy możliwych do objęcia wsparciem – 1.
 4. Maksymalna liczba zadań jednego miasta na prawach powiatu lub powiatu możliwych do objęcia wsparciem – 2.
 5. Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie – 5 mln zł.
 6. Udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania uzależniony jest od  wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca odpowiednio gminy lub powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi do 60–80% kosztów realizacji zadania. Poziomy dofinansowań dla gmin i powiatów województwa śląskiego zostały wskazane w załącznikach do ogłoszenia. Dla zadań realizowanych w roku 2018 i 2019 udział dotacji nie może być wyższy niż 80% w roku 2018, a dotacja musi być wykorzystana w roku jej udzielenia.
 7. Trwałość projektu wynosi 5 lat do daty zakończenia zadania.
 8. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w uchwale Rady Ministrów nr 53/2018 z 19 marca 2018 r. ustanawiającej program.

  Załączniki:
 • Uchwała Rady Ministrów nr 53/2018 z 19 marca 2018 r.
 • Wzór wniosku o dofinansowanie
 • Tabela określająca poziom wsparcia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (drogi gminne)
 • Tabela określająca poziom wsparcia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (drogi powiatowe)

Kategoria: Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej