Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej powiaty powierzają prowadzenie połowy punktów organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe wyłaniane są corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzanym jednocześnie na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wojewoda Śląski prowadzi listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa.

O wpis na listę w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

2) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 1. a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 2. b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 3. c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

O wpis na listę w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

2) posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawne;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 1. a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 2. b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 3. c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O wpis na listę w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z prowadzeniem mediacji;

2) posiada umowy zawarte z co najmniej trzema mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawne;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 1. a) poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,
 2. b) profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji,
 3. c) przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej mediacji.

O wpis na listę nie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dokonanie wpisu na listę nie rozliczyły się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystały dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również te organizacje pozarządowe, z którymi zostały rozwiązane umowy przez starostów z powodu niezachowania poufności, nieprofesjonalnego i nierzetelnego prowadzenia poradnictwa lub mediacji oraz nieprzestrzegania zasad etyki, a także w wyniku rozwiązania umów z osobami uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie wpisu organizacji pozarządowej na listę na jej wniosek.

Organizacja pozarządowa dołącza do wniosku odpowiednio:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku posiadania wymaganego doświadczenia w wykonywaniu zadań objętych wnioskiem, w tym na żądanie wojewody, informację o sposobie i okresie, w którym wykonywała zadania wiążące się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, świadczeniem poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnego poradnictwa lub prowadzeniem mediacji;

2) listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, lub doradców oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawne, z którymi zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji;

3) pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób zapewniający zachowanie:

 1. a) poufności w związku z wykonywaniem zadań objętych wnioskiem i ich dokumentowaniem,
 2. b) profesjonalnego i rzetelnego wykonywania zadań objętych wnioskiem,
 3. c) przestrzegania zasad etyki przy wykonywaniu zadań objętych wnioskiem, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów

4) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o wpis na listę, w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do wniosku, poza wymienionymi dokumentami, także zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez osoby mające świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wiedzy i umiejętności w zakresie poradnictwa obywatelskiego wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia prowadzonego przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego z oceną pozytywną.

 

Wnioski można składać korzystając ze wzoru zamieszczonego poniżej. Do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie, którego wzór również zamieszczono poniżej.

 

Wnioski w wersji papierowej należy składać na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

40-032 Katowice

 

lub  w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP na adres:

/SUW2/urzad

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (PKO BP) prowadzony przez Urząd Miasta Katowice - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), cz. I pkt 53 "Wykazu przedmiotu opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień" stanowiącego załącznik do ustawy. Z opłaty skarbowej zwolnione są podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego (art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej).