Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

UWAGA! Lista zmieniona jest umieszczona na dole strony!


Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


 

UWAGA! Lista zmieniona jest umieszczona na dole strony!


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 

Wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu, po akceptacji ostatecznej listy rankingowej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Na liście znalazło się 35 zadań na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 54 286 192 zł.

Ważne:

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do dnia 31 marca 2018 r. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

 UWAGA! Listy są umieszczone na dole strony!


Ostateczna lista rankingowa 2018


UWAGA! Lista jest umieszczona na dole strony!


Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
 

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem.

Do 20 listopada 2017 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy (np. fax, mail) bądź do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń do wyniku oceny merytorycznej, możliwe jest uzyskanie wglądu do zbiorczych kart oceny merytorycznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (tel. 32 20 77 188).

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2017 r.

UWAGA! Lista jest umieszczona na dole strony!


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
 

Wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej do 3 listopada 2017 r.

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowiska 23 i 24 przy ul. Jagiellońskiej 25 najpóźniej do 3 listopada do godz. 15.30.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy (np. fax, mail) bądź do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 13 listopada 2017 r. tj. terminu ogłoszenia przez wojewodę wstępnej listy rankingowej wniosków w ramach programu.

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - nabór wniosków do edycji 2017/2018
 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2018.

Wnioski można składać od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 r. do godz. 15.30.

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2018 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku.

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 5 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Dorota Wójtowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (32 20 77 174), Krzysztof Rochowski (32 20 77 188) oraz Dawid Słupik (32 20 77 149).

Mając na uwadze zmiany, jakie wprowadzono do Programu, w tym aktualizację dokumentów wykonawczych zwracam uwagę na następujące kwestie:

1) W ramach zadania mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające następujące warunki:

a. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,

b. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,

c. w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,

d. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,

e. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) (dalej rozporządzenia),

f. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:

- w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,

- w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,

g. w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:

- dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,

- dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą,

- między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat (w celu spełniania warunku należy do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji/remontu na danym odcinku w ciągu 3 ostatnich lat) lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych.

3) zakończenie rzeczowe projektów powinno nastąpić do 30 listopada 2018 r. przy czym zapłata wykonawcom za wydatki kwalifikowalne powinna nastąpić do końca roku 2018.

4) koszty kwalifikowalne stanowią wyłącznie roboty w pasie drogowym, przebudowy skrzyżowań oraz nadzór nad tymi robotami. Do kosztów kwalifikowanych wlicza się koszt tablic informacyjnych.

5) koszty niekwalifikowalne stanowią:

- wszelkie prace z zakresu infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu art. 140 rozporządzenia np. przekładki sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli teletechnicznych, roboty dotyczące kanalizacji sanitarnej, rury ochronne dla infrastruktury niezwiązanej z drogą, nadzory branżowe oraz roboty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania dróg;

- dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski;

- parkingi, pętle autobusowe poza pasem drogowym;

- ogrodzenia posesji itp.;

- wszystkie wydatki związane z realizacją projektu na odcinkach granicznych tj. na odcinkach znajdujących się na terenie innej gminy/powiatu niż wnioskodawca;

6) W pozycji 14 wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo poprawnie zaznaczyć „X” wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, a w przypadku dodatkowych załączników należy wymienić wszystkie dokumenty w pkt 7. W ogłoszeniu o konkursie wskazano wymagane załączniki.

7) Wnioskodawcy nie są zobowiązani do dołączania do wniosku dokumentów dotyczących kryterium oceny merytorycznej nr 4 oraz 6. Komisja przydzieli punkty zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach wykonawczych do programu.

8) Beneficjenci programu będą zobowiązani do zamieszczenia trwałych tablic informacyjnych (wymiary 70 cm x 90 cm) na początku i na końcu zrealizowanego zadania. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej to: nazwa Programu, nazwa zadania, kwota dofinansowania oraz rok w którym dotacja została przyznana.

Uszczegółowienie zasad oceny projektów w poszczególnych kryteriach merytorycznych zostanie opublikowane w terminie późniejszym.

Załączniki obligatoryjne oraz fakultatywne do wniosku składanego na rok 2018:

1. decyzja o pozwoleniu na budowę/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (kopia);

2. kopia zgłoszenia robót budowlanych (bez załączników) oraz:

- oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu w przypadku, gdy od dnia złożenia zgłoszenia robót do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie upłynęło ustawowe 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

lub

- zaświadczenie organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu w przypadku, gdy od dnia złożenia zgłoszenia robót do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie upłynęło ustawowe 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

3. mapy poglądowe:

dla kryteriów oceny nr 2, 3 oraz 5 należy opracować odrębne mapy:

- czytelna mapa o skali nie większej niż 1:40 000 z zaznaczonymi odcinkami i połączeniami do kryterium nr 2;

- czytelna mapa o skali nie większej niż 1:10 000 z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gospodarczymi i przystankami (dworcami) do kryterium nr 3 oraz wykaz tych instytucji (elementów punktowanych);

- czytelna mapa o skali nie większej niż 1:10 000 z zaznaczonymi elementami punktowanymi do kryterium nr 5;

4. projekt stałej organizacji ruchu; jeżeli wniosek dotyczy zadania, w wyniku realizacji którego stała organizacja ruchu nie ulega zmianie, należy dołączyć obowiązującą zatwierdzoną stałą organizację ruchu;

5. projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi);

6. kopia uchwały Zarządu Województwa o nadaniu numeru drogi/dróg wraz z załącznikiem do uchwały – wykazem nr dróg;

7. oświadczenie o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej, również w zakresie rzeczowym nieobjętym wnioskiem o dofinansowanie;

8. kopia wyciągu z dziennika budowy jeżeli z daty wydania pozwolenia lub zezwolenia, a w przypadku zgłoszenia – wskazanej w nim daty rozpoczęcia robót wynika, że mogło ono lub może wygasnąć przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji;

9. dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 5 (szczegóły opisano w Instrukcji wypełniania wniosku) wraz z oświadczeniem zawierającym informację o:

- charakterze projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie tzn. czy stanowi rozpoczęcie, kontynuację czy też zakończenie ciągu,

oraz

- w przypadku kontynuacji lub zamknięcia ciągu - informację o rodzaju inwestycji (remont, przebudowa lub budowa) zrealizowanych na pozostałych odcinkach drogi/dróg.

Dokumenty wraz z oświadczeniem należy złożyć tylko, jeżeli wnioskodawca ubiega się o punkty w kryterium nr 5;

10. oświadczenie o realizacji inwestycji zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (TYLKO w przypadku projektów dotyczących przebudowy drogi na zgłoszenie),

11. kopia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) (jeśli jest wymagana);

12. oświadczenie o zawarciu przez wnioskodawcę umowy użyczenia drogi na czas realizacji zadania, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), w przypadku „odcinków granicznych”;

13. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 1g tiret 3 ogłoszenia (analogiczne jak dla kryterium 5).

Kategoria: RW - PRGiPID - III edycja 2017-2018

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Uchwała Rady Ministrów z 8 września 2015 r 4.81 MB 2017-08-25 14:31:38
Uchwała nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019' 1.57 MB 2017-08-25 14:35:47
Uchwała nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019' 3.79 MB 2017-08-25 14:36:43
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych 472.94 KB 2017-08-25 14:37:48
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych 238.93 KB 2017-08-25 14:38:56
Rozporządzenie z 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 2 MB 2018-08-07 08:18:05
Wzór wniosku o dofinansowanie (PRB – przebudowa, rozbudowa, budowa) 85.85 KB 2017-08-25 14:41:05
Wzór wniosku o dofinansowanie (R – remont) 59.97 KB 2017-08-25 14:42:20
Instrukcja wypełniania wniosku 261.53 KB 2017-08-25 14:43:21
Instrukcja oceny przez Komisję 104.01 KB 2017-08-25 14:44:44
Karta oceny formalnej 23.4 KB 2017-08-25 14:45:25
Karta oceny merytorycznej - PRB 27.28 KB 2017-08-25 14:46:47
Karta oceny merytorycznej - R 26.94 KB 2017-08-25 14:47:59
Zbiorcza karta oceny merytorycznej 51.5 KB 2017-08-25 14:49:28
Wzór oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej 36 KB 2017-08-25 14:51:15
Wzór oświadczenia o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi 39.5 KB 2017-08-25 14:52:08
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków kryterium 5 44.5 KB 2017-08-25 14:53:09
Wzór oświadczenia o zawarciu umowy użyczenia drogi na czas realizacji zadania 33.5 KB 2017-08-25 14:54:15
Wzór listy rankingowej 26.01 KB 2017-08-25 14:55:17
Zakres informacji na tablicę informacyjną 67.57 KB 2017-08-25 14:56:23
Prezentacja PRID 25 sierpnia 2017 r 1.39 MB 2017-08-25 14:57:33
Zasady oceny merytorycznej wniosków 24 sierpnia 2017 r. 191.25 KB 2017-08-25 14:58:37
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 1 MB 2017-10-27 12:35:52
Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej 179.35 KB 2017-10-27 12:36:42
Wstępna lista rankingowa - drogi lokalne województwo śląskie na 2018r. 700.81 KB 2017-11-13 13:00:50
Ostateczna lista rankingowa 2018 197.12 KB 2017-11-30 15:55:55
Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 2018 308.32 KB 2017-12-29 11:22:13
Zatwierdzona ostateczna lista rankingowa 2018 220.93 KB 2017-12-29 11:22:45
Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 129.21 KB 2018-05-22 13:02:03
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 1.74 MB 2018-08-07 15:05:52