Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Listy zmienione nr 1-4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 

UWAGA! Listy zmienione są umieszczone na dole strony!


Załączniki do umowy o dofinansowanie

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!


 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 –
zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 

20 grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził przekazaną przez wojewodę śląskiego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Na jej podstawie wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu.

 

Na liście znalazły się 32 zadania na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 54 286 192 zł.

 

Ważne:

 

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić najpóźniej 31 marca 2017 r. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

 


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wstępna lista rankingowa

 

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem. Program nie przewiduje składania zastrzeżeń do ostatecznego wyniku oceny formalnej.

 

Do 15 listopada 2016 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

 

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy bądź do niewłaściwej instytucji (np. fax, mail) nie będą rozpatrywane.

 

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń do wyniku oceny merytorycznej, możliwe jest uzyskanie wglądu do zbiorczych kart oceny merytorycznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, te. 32 20 77 188.

 

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2016 r.

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!

 


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - nabór wniosków do edycji 2016/2017

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017.

 

Wnioski można składać od 1 września 2016 roku do 15 września 2016 r. do godz. 15.30.

 

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2017 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice od 1 września 2016 roku do 15 września 2016 roku. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

Mając na uwadze zmiany, jakie wprowadzono do Programu, w tym aktualizację dokumentów wykonawczych zwracam uwagę na następujące kwestie:
- przygotowanie projektów,
- wytyczne przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie (w tym dodatkowych załączników wymaganych przez wojewodę śląskiego istotnych do oceny wnioskowanego zadania) oraz
- uszczegółowienie zasad oceny projektów w kryteriach merytorycznych nr 2, 3 oraz 5.

 

1) w ramach zadania objętego wnioskiem można zgłaszać maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, z zastrzeżeniem, że pojedynczy odcinek stanowi jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych fragment drogi publicznej jednego numeru a zgłoszone odcinki zadośćuczyniają definicji określonej w punkcie VIII uchwały 154/2015 Rady Ministrów, tj. obejmują odcinek lub odcinki jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg. Każdy odcinek zgłoszony do realizacji w ramach zadania może posiadać inną klasę, właściwą dla danej kategorii drogi (zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) (dalej rozporządzenie);

 

2) zadanie powinno być scharakteryzowane pod względem robót budowlanych w sposób jednolity dla wszystkich odcinków dróg, tj. dopuszcza się zadania polegające wyłącznie na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi/dróg publicznych. Wszelkie elementy drogi wykonywane w ramach zadania, ale niejednorodne pod względem robót wykonywanych na całym zadaniu są niekwalifikowalne. Dla przykładu w zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 0000G wraz z remontem chodnika w gminie xxx” – remont chodnika jest niekwalifikowalny;

 

3) zakończenie rzeczowe projektów powinno nastąpić do 30 listopada 2017 r. przy czym zapłata wykonawcom za wydatki kwalifikowalne powinna nastąpić do końca roku 2017.

 

4) koszty kwalifikowalne stanowią wyłącznie roboty w pasie drogowym, przebudowy skrzyżowań oraz nadzory nad tymi robotami.

 

5) koszty niekwalifikowalne stanowią:

 

- wszelkie prace z zakresu infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu art. 140 rozporządzenia np. przekładki sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli teletechnicznych, roboty dotyczące kanalizacji sanitarnej, rury ochronne dla infrastruktury niezwiązanej z drogą, nadzory branżowe oraz roboty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania dróg;
- dokumentacja projektowa;
- parkingi, pętle autobusowe poza pasem drogowym;
- ogrodzenia posesji itp.;
- wszystkie wydatki związane z realizacją projektu na odcinkach granicznych tj. na odcinkach znajdujących się na terenie innej gminy/powiatu niż wnioskodawca;
- niejednorodne roboty na elementach odcinków drogi/dróg w stosunku do całości zadania (wyjaśniono w pkt 2).

 

6) wytyczne przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie, w tym wykaz załączników wymaganych przez wojewodę śląskiego istotnych do oceny wnioskowanego zadania. W pozycji 14 wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo poprawnie zaznaczyć „X” wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, a w przypadku dodatkowych załączników należy wymienić wszystkie dokumenty w pkt 7.

 

Do ogłoszenia zostały załączone:
1. wzory wniosków: WAŻNE: należy stosować pliki załączone do ogłoszenia;
2. instrukcja wypełniania wniosku,
3. zasady oceny merytorycznej wniosków w kryteriach 2, 3 i 5,
4. lista załączników wymaganych programem i wskazanych przez wojewodę.

 

Załączniki do wniosku składanego na rok 2017:
1. decyzja o pozwoleniu na budowę/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (kopia);
2. kopia zgłoszenia robót budowlanych (bez załączników) oraz:

- oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu w przypadku, gdy od dnia złożenia zgłoszenia robót do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie upłynęło ustawowe 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
lub
- zaświadczenie organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu w przypadku, gdy od dnia złożenia zgłoszenia robót do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie upłynęło ustawowe 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

 

3. mapy poglądowe:
dla kryteriów oceny nr 2, 3 oraz 5 należy opracować odrębne mapy:
- czytelna mapa o skali nie większej niż 1:40 000 z zaznaczonymi odcinkami i połączeniami do kryterium nr 2;
- czytelna mapa o skali nie większej niż 1:10 000 z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gospodarczymi i przystankami (dworcami) do kryterium nr 3 oraz wykaz tych instytucji (elementów punktowanych);
- czytelna mapa o skali nie większej niż 1:10 000 z zaznaczonymi elementami punktowanymi do kryterium nr 5;

 

4. projekt stałej organizacji ruchu; jeżeli wniosek dotyczy zadania, w wyniku realizacji którego stała organizacja ruchu nie ulega zmianie, należy dołączyć obowiązującą zatwierdzoną stałą organizację ruchu;

 

5. projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi);

 

6. kopia uchwały Zarządu Województwa o nadaniu numeru drogi/dróg wraz z załącznikiem do uchwały – wykazem nr dróg;

 

7. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

 

8. oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 6a lub 7 ustawy o drogach publicznych (załączniki do ogłoszenia: nr 2 dla dróg gminnych lub nr 3 dla dróg powiatowych);

 

9. oświadczenie o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej, również w zakresie rzeczowym nieobjętym wnioskiem o dofinansowanie (załącznik nr 4 do ogłoszenia);

 

10. kopia wyciągu z dziennika budowy jeżeli z daty wydania pozwolenia lub zezwolenia, a w przypadku zgłoszenia – wskazanej w nim daty rozpoczęcia robót wynika, że mogło ono lub może wygasnąć przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji;

 

11. umowa partnerska wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jednostki samorządowej) lub porozumienie bądź inny dokument potwierdzający udział partnera w projekcie (w przypadku partnera prywatnego);

 

12. dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 5 (szczegóły opisano w Instrukcji wypełniania wniosku) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 5 do ogłoszenia) zawierającym informację o:
- charakterze projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie tzn. czy stanowi rozpoczęcie, kontynuację czy też zakończenie ciągu,
oraz
- w przypadku kontynuacji lub zamknięcia ciągu - informację o rodzaju inwestycji (remont, przebudowa lub budowa) zrealizowanych lub realizowanych na pozostałych odcinkach drogi/dróg.

 

Dokumenty wraz z oświadczeniem należy złożyć tylko, jeżeli wnioskodawca ubiega się o punkty w kryterium nr 5;

 

13. oświadczenie o realizacji inwestycji zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (TYLKO w przypadku projektów dotyczących przebudowy drogi na zgłoszenie), (załącznik nr 6 do ogłoszenia);

 

14. kopia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) (jeśli jest wymagana);

 

15. oświadczenie o zawarciu przez wnioskodawcę umowy użyczenia drogi na czas realizacji zadania, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), w przypadku „odcinków granicznych” (załącznik nr 7 do ogłoszenia);

 

16. oświadczenie dotyczące elementów drogi objętych remontem (tylko dla zadań objętych remontem – „R-Wniosek”) (załącznik nr 8 do ogłoszenia).

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!

 


 

W związku z zapytaniami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi kolejnej edycji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zostały zamieszczone zaktualizowane dokumenty wykonawcze do uchwały i rozporządzenia ustanawiających program: https://mib.gov.pl/2-Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm.

 

Jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 1-15 września 2016 r. Szczegóły dostępne będą wkrótce na stronie urzędu wojewódzkiego.

 


 

Kategoria: RW - PRGiPID - II edycja 2016-2017

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Uchwała Rady Ministrów z 8 września 2015 r. 4.81 MB 2017-04-25 09:31:31
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2015 r. 472.94 KB 2017-04-25 09:31:58
Wzór wniosku o dofinansowanie (PRB – przebudowa, rozbudowa, budowa) 97.81 KB 2017-04-25 09:32:27
Wzór wniosku o dofinansowanie (R – remont) 70.33 KB 2017-04-25 09:32:45
Instrukcja wypełniania wniosku 388.42 KB 2017-04-25 09:33:09
Instrukcja oceny przez Komisję 357.13 KB 2017-04-25 09:33:39
Karta oceny merytorycznej - PRB 26.5 KB 2017-04-25 09:34:03
Karta oceny merytorycznej - R 26.01 KB 2017-04-25 09:34:22
Zasady oceny wniosków w kryteriach merytorycznych nr 2, 3 oraz 5 na rok 2017 61 KB 2017-04-25 09:34:49
Karta oceny formalnej 77.5 KB 2017-04-25 09:35:08
Wzór oświadczenia o podatku VAT (załącznik nr 1) 31 KB 2017-04-25 09:35:28
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 7 ustawy o drogach publicznych - drogi gminne (załącznik nr 2) 34.5 KB 2017-04-25 09:35:55
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 6a ustawy o drogach publicznych - drogi powiatowe (załącznik nr 3) 37 KB 2017-04-25 09:36:20
Wzór oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej (załącznik nr 4) 36 KB 2017-04-25 09:36:39
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków kryterium 5 (załącznik nr 5) 44.5 KB 2017-04-25 09:37:01
Wzór oświadczenia o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi (załącznik nr 6) 39.5 KB 2017-04-25 09:37:20
Wzór oświadczenia o zawarciu umowy użyczenia drogi na czas realizacji zadania (załącznik nr 7) 33.5 KB 2017-04-25 09:37:40
Wzór oświadczenia o elementach drogi objętych remontem (załącznik nr 8) 49.5 KB 2017-04-25 09:38:05
Prezentacja ze spotkania 10 sierpnia 2016 r. 832.3 KB 2017-04-25 09:49:58
Przykład PRB - wniosek 103.39 KB 2017-04-25 09:50:20
Przykład R - wniosek 72.36 KB 2017-04-25 09:50:41
Wstępna lista rankingowa - drogi lokalne 2016-2019 województwo śląskie na 2017 r. 699.15 KB 2017-04-25 09:53:01
Zatwierdzona ostateczna lista rankingowa 1.95 MB 2017-04-25 09:54:47
Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 90.7 KB 2017-04-25 09:55:05
Uchwała nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą'Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019' 1.57 MB 2017-04-25 09:55:43
Zał. nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy 30.5 KB 2017-06-02 15:27:47
Zał. nr 2 - plan finansowy 26.5 KB 2017-06-02 15:28:48
Zał. nr 3 - wniosek o wypłatę dotacji 40.5 KB 2017-04-25 09:58:46
Zał. nr 3a - zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji 34 KB 2017-04-25 09:59:21
Zał. nr 3b - oświadczenie o partnerze 27 KB 2017-04-25 09:59:43
Zał. nr 4 - sprawozdanie z wykorzystania dotacji 34 KB 2017-04-25 10:00:09
Zał. nr 4a - zestawienie faktur do sprawozdania z wykorzystania dotacji 32 KB 2017-04-25 10:00:28
Zał. nr 4b - sprawozdanie z realizacji projektu 36 KB 2017-04-25 10:00:45
Formularz programu inwestycji PRGiPID 53.5 KB 2017-06-02 15:29:40
Oświadczenie Natura 2000 43 KB 2017-04-25 10:01:27
Lista zmieniona nr 1 319.64 KB 2017-10-27 12:43:07
Lista zmieniona nr 2 409.85 KB 2017-10-27 12:43:29
Lista zmieniona nr 3 390.3 KB 2017-10-27 12:43:50
Lista zmieniona nr 4 395.9 KB 2017-10-27 12:44:09