Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lista zmieniona nr 6 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Lista zmieniona nr 5 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Lista zmieniona nr 4 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Lista zmieniona nr 3 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Lista zmieniona nr 2 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Lista zmieniona nr 1 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dot. obowiązków informacyjnych
oraz udziału partnera finansowego we wkładzie własnym


Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami


UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

 

 

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 

Wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
Na liście znalazło się 30 zadań na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wys. 54 286 192 zł.

 

Ważne:

 

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do dnia 31 marca br. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!


Zatwierdzona ostateczna lista rankingowa

 

20 stycznia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził przekazaną przez wojewodę śląskiego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.


Ostateczna lista rankingowa

 

30 grudnia 2015 r. wojewoda śląski przekazał ministrowi infrastruktury i budownictwa ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Lista będzie obowiązywała po zatwierdzeniu przez ministra.

 

Lista rankingowa, którą publikujemy stanie się obowiązująca po zatwierdzeniu przez ministra infrastruktury i budownictwa, co zgodnie z uchwałą Rady Ministrów ustanawiającą program nastąpi najpóźniej do 20 stycznia 2016 r. Do tej listy nie można wnosić zastrzeżeń.

 

Na liście znalazło się 101 projektów na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 141 mln zł. Limit środków z budżetu państwa dla województwa śląskiego w 2016 roku wynosi 54 286 192 zł. Każdy z wnioskodawców, który złożył zastrzeżenia do oceny merytorycznej, otrzyma indywidualną informację wraz z uzasadnieniem o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

 

Do 31 stycznia 2016 r. zostanie ogłoszona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!


Wstępna lista rankingowa

 

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ocena ujęta w liście wstępnej jest średnią arytmetyczną ocen pięciu członków komisji.

 

Do 15 grudnia 2015 r. wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

 

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy bądź do niewłaściwej instytucji (np. fax, mail) nie będą rozpatrywane.

 

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń od oceny merytorycznej wraz ze wstępną listą rankingową zostaje opublikowany wykaz instrukcji zastosowanych do oceny projektów w kryterium 1 oraz uszczegółowienie zasad oceny projektów w kryterium 2, 3 i 5.

 

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 grudnia 2015 r.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.
 

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2016 roku należy składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24) lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40- 032 Katowice do 30 października 2015 r.
 

Liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

Wnioski złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.
 

Kontakt: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 

tel. (032 20 77 174), be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!Informuję, że ze względu na trwającą nadal procedurę przyjęcia uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 spotkanie informacyjne, zaplanowane wstępnie na 9 września br., zostało przesunięte na 16 września 2015 r. godz. 10.30 (Sala Marmurowa, budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25).

 

Tematyka spotkania poświęcona będzie zasadom pozyskiwania wsparcia w ramach programu. Omówione zostaną zasady dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria oceny i wyboru projektów oraz przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę osób, którą jest w stanie pomieścić Sala Marmurowa proszę, aby w spotkaniu uczestniczył maksymalnie 1 przedstawiciel danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Proszę w terminie do 14 września br. przesłać na adresy mailowe: rochowskik@katowice.uw.gov.pl oraz anderkoa@katowice.uw.gov.pl:
- potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu,
- ewentualne pytania związane z wnioskowaniem o wsparcie, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach programu, które wymagają omówienia oraz wyjaśnień.

 

Jednocześnie, z uwagi na trudności związane z parkowaniem w okolicach urzędu, sugeruję wcześniejszy przyjazd.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 20 77 188.


W związku z zapytaniami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych informujemy, że trwają prace nad przyjęciem "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Przewidywany termin uchwalenia przez Radę Ministrów dokumentów programowych to koniec sierpnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych znajduje się poniżej.

 

Zostały tam również zamieszone robocze wersje dokumentów wykonawczych do uchwały i rozporządzenia: wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie, wzory karty oceny formalnej i merytorycznej.

 

Dokumenty te mają charakter roboczy i zostały opublikowane w celach informacyjnych. Nadal trwają konsultacje dotyczące uregulowań zawartych w dokumentach programowych, a ostateczny kształt programu i dokumentów będzie znany po ich przyjęciu przez Radę Ministrów. Informacja o uchwaleniu programu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Śląskiego Urzędy Wojewódzkiego.


 

Kategoria: RW - PRGiPID - I edycja 2015-2016

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zatwierdzona lista zmieniona nr 6 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 235.29 KB 2017-06-22 08:30:05
Zatwierdzona lista zmieniona nr 5 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 240.53 KB 2017-06-22 09:01:53
Zatwierdzona lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 580.58 KB 2017-06-22 09:06:52
Zatwierdzona lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 211.29 KB 2017-06-22 09:07:45
Zatwierdzona lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 504.13 KB 2017-06-22 09:08:58
Zatwierdzona lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 94.43 KB 2017-06-22 09:13:24
Informacja MIiB nt obowiązku informacyjnego i udziału finansowego partnera 408.68 KB 2017-06-22 09:51:55
Umowa o dofinansowanie 98.5 KB 2017-06-22 09:25:37
Zał. nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy 28.5 KB 2017-06-22 09:26:26
Zał. nr 2 - plan finansowy 30.5 KB 2017-06-22 09:28:18
Zał. nr 3 - wniosek o wypłatę dotacji 39 KB 2017-06-22 09:33:48
Zał. nr 3a - zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji 36.5 KB 2017-06-22 09:34:30
Zał. nr 4 - sprawozdanie z wykorzystania dotacji 36.5 KB 2017-06-22 09:35:09
Zał. nr 4a - zestawienie faktur do sprawozdania z wykorzystania dotacji 40.5 KB 2017-06-22 09:36:21
Zał nr 4b sprawozdanie z realizacji projektu 36 KB 2017-06-22 09:55:34
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 95.55 KB 2017-06-22 09:53:11
Ostateczna lista rankingowa - drogi lokalne 2016-2019 - woj. śląskie na 2016 r 258.13 KB 2017-06-22 09:41:15
Wstępna lista rankingowa - drogi lokalne 2016-2019 województwo śląskie na 2016r 1.43 MB 2017-06-22 09:42:41
Wykaz zastosowanych instrukcji wlr 2016 110.06 KB 2017-06-22 09:43:20
Zasady oceny wniosków w kryteriach 2, 3 i 5 w województwie śląskim w 2015 (nabór na 2016) 81.17 KB 2017-06-22 09:44:29
Uchwała Rady Ministrów z 8 września 2015 r 4.81 MB 2017-06-22 09:45:42
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2015 r 472.94 KB 2017-06-22 09:46:22
Wzór wniosku o dofinansowanie - wer. 03 108 KB 2017-06-22 09:47:21
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 351.64 KB 2017-06-22 09:48:00
Instrukcja oceny przez komisję 435.63 KB 2017-06-22 09:49:21
Wzór karty oceny formalnej 77.5 KB 2017-06-22 09:49:48
Wzór karty oceny merytorycznej 147.5 KB 2017-06-22 09:50:19
Prezentacja ze spotkania 16.09.2015 676.21 KB 2017-06-22 09:51:12