Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane na terenie województwa śląskiego:

 

► INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

Do zadań Wojewody jako Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska należy m.in:

 

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji projektu,
 • przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
 • poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
 • potwierdzanie wniosku o płatność za cały projekt w przypadku gdy Wojewoda jest kontrolerem właściwym dla partnera wiodącego projektu,
 • wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego MS2014+,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem wystąpieniu nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji beneficjentom i instytucjom programowym,
 • realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji krajowej,
 • weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części wdrażanych przez beneficjentów.

 

Strona programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

► INTERREG V-A Polska - Słowacja

 

Do zadań Wojewody jako Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja należy m.in:

 

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji projektów,
 • przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
 • poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
 • wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego SL 2014 oraz SRHD,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem wystąpieniu nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji beneficjentom i instytucjom programowym,
 • realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji zarządzającej za pośrednictwem systemu IMS,
 • weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części wdrażanych przez beneficjentów.

 

Strona programu INTERREG V-A Polska - Słowacja

 

Kontrola projektów przeprowadzana jest w oparciu o zapisy Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


 Przekazywanie syganałów ostrzegawczych i informacji o potencjalnych nadużyciach do OLAF

Oprócz możliwości zawiadomienia krajowych organów ścigania, każdy obywatel ma możliwość bezpośredniego poinformowania OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub innej poważnej nieprawidłowości, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej. Przekazane informacje powinny być w miarę możliwości dokładne, a dokumenty sprawy również przekazane do OLAF.

Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:
1. za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach - FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu;
2. pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België;
3. e-mailem na adres poczty OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu.
Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_pl.htm.


Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień

Komisja Europejska i Rząd RP przyjęły regulacje dotyczące nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub za nie odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączeniez możliwości wspierania tych podmiotów i osób z środków publicznych.

Prosimy aby:

 • każdy wnioskodawca (jeśli program pozwala na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz
 • każdy beneficjent

weryfikował czy osoby i podmioty, którym zamierza udzielić zamówienia objęte sankcjami lub powiązane z osobami i podmiotami objętymi sankcjami. Jeśli zidentyfikują Państwo takie podmioty lub osoby powiązane należy je wykluczyć z postępowańi nie zawierać z nimi umów. Instytucje programowe będą weryfikować wystąpienie powiązań na etapie naborów wniosków o dofinansowanie, a następniena etapie kontroli wydatków. Wystąpienie takich powiązań może skutkować uznaniem zadeklarowanych wydatków za niekwalifikowalne w częścilub całości. Listy osób i podmiotów objętych sankcjami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji oraz dodatkowo w załącznikach do rozporządzeń UE:


Przy udzielaniu zamówień rekomendujemy aby wprowadzili Państwo obowiązek złożenia przez wykonawców oświadczenia o braku istnienia wykluczających powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, link: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne.


Poniżej zamieszczono:

 • kwartalne informacje na temat interpretacji wydawanych przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące kwestii podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych w projektach realizowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja.

Kategoria: Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Biuletyn interpretacje MR - I kwartał 2017 89.5 KB 2017-06-02 12:10:07
Biuletyn interpretacje MR - II kwartał 2017 133 KB 2017-09-18 15:17:30
Biuletyn interpretacje MR - III kwartał 2017 25.6 KB 2017-12-11 12:17:38
Biuletyn interpretacje MIR - IV kwartał 2017 20.15 KB 2018-03-30 08:20:09
Biuletyn interpretacje MIiR - I kwartał 2018 189.2 KB 2018-06-20 15:18:19
Biuletyn interpretacje MIiR - II kwartał 2018 102.75 KB 2018-10-01 12:53:33
Biuletyn interpretacje MIiR - III kwartał 2018 148.57 KB 2018-12-06 14:35:36
Biuletyn interpretacje MIiR - IV kwartał 2018 154.69 KB 2019-01-23 15:40:35
Biuletyn interpretacje MIiR - I kwartał 2019 102.19 KB 2019-05-22 09:41:40
Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące kwestii podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych 108.48 KB 2019-05-24 13:16:04
Biuletyn interpretacje MIiR - II kwartał 2019 106.97 KB 2019-09-02 13:14:51
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kwartał 2019 102.65 KB 2020-02-04 07:32:54
Biuletyn interpretacje MFiPR - II kw 2020 132.2 KB 2020-07-20 11:25:17
Biuletyn interpretacje MFiPR - III kw 2020 126.22 KB 2020-12-11 06:15:35
Załącznik 1. stosowania wyłączeń spod reżimu prawa zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19 154.62 KB 2020-12-11 06:19:34
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kw 2020 86.63 KB 2021-03-18 14:30:21
Biuletyn interpretacje MFiPR - I kw 2021 84.08 KB 2021-05-21 14:20:34
Biuletyn interpretacje MFiPR - II kw 2021 111.61 KB 2021-08-03 10:27:35
Biuletyn interpretacje MFiPR - III kw 2021 88.32 KB 2021-11-29 09:01:51
Biuletyn interpretacje MFiPR - IV kw 2021 102.51 KB 2022-02-07 10:26:32
Biuletyn interpretacje MFiPR - I kw 2022 170.41 KB 2022-05-02 11:33:30
Biuletyn interpretacje MFiPR - II i III kw 2022 124.04 KB 2022-11-04 08:46:54