Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane na terenie województwa śląskiego:

 

► INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

Do zadań Wojewody jako Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska należy m.in:

 

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji projektu,
 • przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
 • poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
 • potwierdzanie wniosku o płatność za cały projekt w przypadku gdy Wojewoda jest kontrolerem właściwym dla partnera wiodącego projektu,
 • wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego MS2014+,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem wystąpieniu nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji beneficjentom i instytucjom programowym,
 • realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji krajowej,
 • weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części wdrażanych przez beneficjentów.

 

Strona programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

► INTERREG V-A Polska - Słowacja

 

Do zadań Wojewody jako Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja należy m.in:

 

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji projektów,
 • przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
 • poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
 • wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego SL 2014 oraz SRHD,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem wystąpieniu nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji beneficjentom i instytucjom programowym,
 • realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji zarządzającej za pośrednictwem systemu IMS,
 • weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części wdrażanych przez beneficjentów.

 

Strona programu INTERREG V-A Polska - Słowacja

 

Kontrola projektów przeprowadzana jest w oparciu o zapisy Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


 Przekazywanie syganałów ostrzegawczych i informacji o potencjalnych nadużyciach do OLAF

Oprócz możliwości zawiadomienia krajowych organów ścigania, każdy obywatel ma możliwość bezpośredniego poinformowania OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub innej poważnej nieprawidłowości, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej. Przekazane informacje powinny być w miarę możliwości dokładne, a dokumenty sprawy również przekazane do OLAF.

Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:
1. za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach - FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu;
2. pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België;
3. e-mailem na adres poczty OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu.
Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_pl.htm.


Poniżej zamieszczono:

 • kwartalne informacje na temat interpretacji wydawanych przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące kwestii podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych w projektach realizowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja.

Kategoria: Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020