Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Wzór załączników nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dowodów poniesionych wydatków dla JST i NP - NPRC 2018

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W edycji 2017/2018 do wojewody śląskiego wpłynęło 492 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wys. 4 457 860 zł.

Ocenie merytorycznej podlegało 454 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wys. 4 160 260 zł (38 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych).

Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wys. 3 438 367 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 373 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania (załącznik nr 1), wniosków które nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków dla województwa (załącznik nr 2) oraz wniosków niezakwalifikowanych ze względów formalnych (załącznik nr 3) zamieszczone są pod ogłoszeniem.

W przypadku pojawienia się w 2018 r. oszczędności w programie w pierwszej kolejności dopłatę otrzyma szkoła (organ prowadzący miasto Bielsko-Biała), która ze względu na wyczerpanie dostępnej puli otrzymała środki w niżej wysokości niż ujęte we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia organy prowadzące, w odniesieniu do szkoły lub biblioteki pedagogicznej która nie otrzymała dofinansowania w ramach Programu, mogą ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z zachowaniem terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

WAŻNE!

Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

·         Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.

·         Pismo informujące o zwiększeniu przez wojewodę śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez ministra finansów budżetu wojewody.

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


Nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2017 r.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do wojewody śląskiego upływa 20 listopada 2017 r. Do wniosku organu prowadzącego składanego do wojewody należy dołączyć wnioski szkół/bibliotek pedagogicznych.

Wnioski do wojewody można składać:

- osobiście w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- korespondencyjnie - przesyłając ofertę na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikiem (w wersji edytowalnej) należy również przesłać na adres: rozwojczytelnictwa@katowice.uw.gov.pl.

Dokumenty programowe, wzory wniosków oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Przypominam, że zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły/biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący ponownie składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły/biblioteki pedagogicznej.