Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


  Aneks nr 1 do listy wniosków wybranych do dofinansowania

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Wojewoda Śląski – zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

 

W edycji 2016/2017 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 827 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 7 mln 400 tys. zł.

 

Ocenie merytorycznej podlegało 797 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 7 mln 191 tys. zł (30 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych).

 

Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wysokości 3.333.189 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 357 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.

 

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania (załącznik nr 1), wniosków które nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków dla województwa (załącznik nr 2) oraz wniosków niezakwalifikowanych ze względów formalnych (załącznik nr 3) zamieszczone są pod ogłoszeniem.

 

W przypadku pojawienia się w 2017 r. oszczędności w programie:

  • w pierwszej kolejności dopłatę otrzyma jedna szkoła (organ prowadzący miasto Jaworzno), która ze względu na wyczerpanie dostępnej puli otrzymała środki w niżej wysokości niż ujęte we wniosku o dofinansowanie;
  • jeżeli oszczędności pozwolą na przyznanie dofinasowania kolejnym szkołom z załącznika nr 2, szkoły będą wyłaniane metodą doboru losowego z puli wniosków, które z oceny merytorycznej otrzymały 7 pkt. Szkoły w załączniku nr 2 wymienione są w losowej kolejności, zajmowana pozycja nie oznacza pierwszeństwa w przyznaniu dotacji.

 

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia organy prowadzące w odniesieniu do szkoły lub biblioteki pedagogicznej, która nie otrzymała dofinansowania w edycji 2015/2016 i 2016/2017 mogą ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z zachowaniem terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

 

WAŻNE!

 

Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja, jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 

Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez Wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.

 

Pismo informujące o zwiększeniu przez Wojewodę Śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

 

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez Ministra Finansów budżetu Wojewody.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


Nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2016 r.

 

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do wojewody śląskiego upływa 20 listopada 2016 r. Do wniosku organu prowadzącego składanego do wojewody należy dołączyć wnioski szkół/bibliotek pedagogicznych.

 

Wnioski do wojewody można składać:

 

• osobiście w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

• korespondencyjnie - przesyłając ofertę na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikiem (w wersji edytowalnej) należy również przesłać na adres: rozwojczytelnictwa@katowice.uw.gov.pl.

 

Dokumenty programowe, wzory wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Przypominam, że zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast w przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły/biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący ponownie składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły/biblioteki pedagogicznej (szkoły z listy rezerwowej również składają ponownie wniosek o dofinansowanie).

 

Informacje o naborze znajdują się także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: https://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=291&news=6970.

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!