Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wzór załącznika nr 2 - zestawienie dowodów poniesionych wydatków - NPRC 2016

 

Aneks nr 2 do listy wniosków wybranych do dofinansowania

 

Aneks nr 1 do listy wniosków wybranych do dofinansowania

 

UWAGA! Dokumenty jest umieszczony na dole strony!

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

 

W edycji 2015/2016 do wojewody śląskiego wpłynęło 1.140 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 10 mln 200 tys.

 

Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wys. 3.016.961 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 296 wnioskom szkół i bibliotek pedagogicznych. Spośród wniosków, które na ocenie merytorycznej otrzymały 7 pkt do dofinansowania zostały wybrane wnioski ocenione najwyżej (3 pkt) za „opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.  

 

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania, lista rezerwowa oraz lista wniosków niezakwalifikowanych ze względów formalnych zamieszczone są pod ogłoszeniem (zob. pliki: "Lista wniosków wybranych do dofinansowania:, „Lista rezerwowa”, „Lista wniosków odrzuconych formalnie”).

 

W przypadku pojawienia się oszczędności w programie:

 

  • w pierwszej kolejności dopłatę otrzyma jedna szkoła (organ prowadzący miasto Tychy), która ze względu na wyczerpanie dostępnej puli otrzymała środki w niżej wysokości niż ujęte we wniosku o dofinansowanie;
  • jeżeli oszczędności pozwolą na przyznanie dofinasowania kolejnym szkołom z listy rezerwowej, wnioski będą wyłaniane metodą doboru losowego z puli wniosków, które z oceny merytorycznej otrzymały 7 pkt. Wnioski na liście rezerwowej ułożone są obecnie w losowej kolejności, zajmowana pozycja nie oznacza pierwszeństwa w przyznawaniu dotacji.

 

WAŻNE!

 

Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 

  • Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.
  • Pismo informujące o zwiększeniu przez wojewodę śląskiego planu dotacji jest przekazywane podmiotom, których wnioski zostały wybrane do realizacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

 

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez ministra finansów budżetu wojewody.

 

Informacja o naborze wniosków

 

W dniu 23 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 20 listopada 2015 r.
Termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody upływa 15 grudnia 2015 r. Do wniosku organu prowadzącego składanego do wojewody trzeba załączyć wnioski szkół / bibliotek pedagogicznych.

 

Wnioski do wojewody można składać:
- osobiście w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- korespondencyjnie - przesyłając ofertę na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Proszę wysłać wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikiem (w wersji edytowalnej) na adres: rozwojczytelnictwa@katowice.uw.gov.pl.

 

Dokumenty programowe, wzory wniosków oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się również na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty: https://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=291&news=6306.