Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Certyfikacja

 

Zgodnie z art.12 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 oraz art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie pełnienia przez niego funkcji Instytucji Certyfikującej mogą zostać przekazane wojewodzie.

 

Zgodnie z przytoczonym artykułem, Instytucja Certyfikująca delegowała część swoich zadań w zakresie certyfikacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, przy zachowaniu przez Instytucję Certyfikującą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), odpowiedzialności za delegowane zadania.

 

Powierzenie Wojewodzie Śląskiemu wykonywania części zadań Instytucji Certyfikującej nastąpiło poprzez zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Śląskim, które określa zakres powierzanych zadań oraz obowiązki instytucji, do której zadanie zostało delegowane. Przedmiotowe Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zostało zawarte w dniu 4 lipca 2007 roku. Zostało ono zastąpione Porozumieniem z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego, do którego został sporządzony Aneks nr 1 z dnia 26 października 2011r. rozszerzający zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji o przeprowadzanie kontroli u kontrolera I stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

Na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 20 grudnia 2007 roku zarządzenia Nr 411/07 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2007 roku, zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, z dniem 1 stycznia 2008 roku wyodrębniono w strukturze urzędu Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (CE). Wydziałem kierował Dyrektor Wydziału, który podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W dniu 1 kwietnia 2014 roku weszło w życie zarządzenie Nr 42/14 Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2014 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Od tego dnia Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji funkcjonuje w strukturze urzędu w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju.

 

Na podstawie weryfikowanych i poświadczanych przez IPOC deklaracji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13 zrefundowane zostaną do w latach 2007-2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 747 104 507 euro.

 

Podstawowym zadaniem IPOC jest weryfikacja oraz poświadczanie wobec IC deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową oraz końcową dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WŚL).

 

Oddział ds. Certyfikacji

 

Do zakresu działania Oddziału ds. Certyfikacji należy w szczególności:
 

 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymanych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-13 (dalej: IZ RPO WŚL 2007-2013), której funkcję pełni Zarząd Województwa Śląskiego oraz przekazywanie Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej

 • Przygotowanie zgodnie z art. 20 ust 2 rozporządzenia KE nr 1828/2006 deklaracji określającej, w odniesieniu do każdej osi priorytetowej programu operacyjnego, kwoty wycofane, kwoty odzyskane, oraz kwoty podlegające procedurze odzyskiwania na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, m. in. poprzez weryfikację tzw. Rejestru Obciążeń na Projekcie – rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych prowadzonego przez IZ RPO WŚL 2007-2013

 • Prowadzenie audytu jakości danych umieszczonych w Rejestrze Obciążeń na Projekcie znajdującym się w systemie KSI (2007-2013)

 • Gromadzenie, analiza oraz wykorzystywanie na potrzeby procesu certyfikacji wydatków informacji o nieprawidłowościach zawartych w raportach o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, uzyskiwanych z zarządzanego przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (Office de Lutte Anti-Fraude – OLAF) Systemu Zarządzania Nieprawidłowościami (Irregurality Managment System – IMS) oraz zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej przekazywanych bezpośrednio przez IZ RPO WŚL 2007-2013

 • Obsługa uczestnictwa przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w pracach Komitetu Monitorującego RPO WŚL 2007-2013 oraz analiza przygotowanych przez IZ RPO WŚL 2007-2013 sprawozdań kwartalnych, okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji programu operacyjnego.

 

Oddział ds. Kontroli

 

Do zakresu działania Oddziału ds. Kontroli należy w szczególności:

 

 • Przygotowanie i przeprowadzanie, we współpracy z pozostałymi oddziałami IPOC, kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WŚL 2007-2013 (Zarząd Województwa Śląskiego) umiejscowionej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, u kontrolera I stopnia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013, umiejscowionego w Oddziale Projektów Transgranicznych - Wydział Certyfikacji i Rozwoju w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz u beneficjentów (schemat kontroli zamieszczono na dole strony)
 • Weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność... otrzymanych od IZ RPO WŚL 2007-2013 w zakresie np. uwzględnienia wyników kontroli i audytów we wnioskach o płatność ujętych w poświadczeniu
 • Analizowanie i wykorzystywanie, na potrzeby procesu certyfikacji, wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO, Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Audytową (MF/UKS), NIK, audytorów wewnętrznych i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych
 • Sporządzanie, w uzgodnieniu z Instytucją Certyfikującą, rocznego planu kontroli.

 

Oddział ds. Systemu

 

Do zakresu działania Oddziału ds. Systemu należy w szczególności:

 • Analizowanie procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WŚL 2007-2013) ustanowionych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (dalej: IZ RPO WŚL 2007-2013), zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO WŚL 2007-2013 oraz w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WŚL 2007-2013
 • Przygotowanie oraz okresowa aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
 • Planowanie wydatków Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, sporządzanie prognoz i analiz dotyczących realizacji wydatków, prowadzenie ewidencji umów, decyzji i porozumień dotyczących następujących projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2007-2013”:
 • działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia, tytuł projektu: „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach realizujących zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera I-go stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w 2014 roku.” W ramach tego projektu w 2014 roku Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jest beneficjentem środków POPT 2007-2013 o wartości 2.239.000,00zł.

  działanie 1.2. Podnoszenie kwalifikacji, tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku”.
  W ramach tego projektu w 2014 roku Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jest odbiorcą pomocy POPT 2007-2013 o wartości 16.000zł.

  działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, tytuł projektu: „Wsparcie funkcjonowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w latach 2013-2014 oraz wsparcie działań Instytucji Zarządzającej EISP w zakresie oceny oraz przygotowania okresu programowania 2014-2020”. W ramach tego projektu w 2014 roku Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jest odbiorcą pomocy POPT 2007-2013 o wartości 121.000,00zł.
 • Występowanie o interpretacje i zalecenia do Instytucji Certyfikującej oraz o opinie prawne w zakresie zadań realizowanych przez IPOC oraz uczestnictwo w opiniowaniu projektów zmian aktów prawnych oraz wytycznych horyzontalnych koordynowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Akty prawne:

 

 • Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.) zwane dalej rozporządzeniem nr 1083/2006.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.) zwane dalej rozporządzeniem nr 1080/2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z dnia 27 grudnia r.) zwane dalej rozporządzeniem nr 1828/2006.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO 2007-2013) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. i zatwierdzony decyzją KE z dnia 7 maja 2007r.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. nr 175, poz. 1232).
 • Ponadto, poza wymienionymi regulacjami, zgodnie z art.35 ust.3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego wydaje wytyczne dotyczące programów operacyjnych, w celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania z prawem UE.
 • Dokumentem kluczowym dla wdrażania polityki regionalnej na terenie województwa w latach 2007-2013 jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

 

Słowniczek

 

 • Beneficjent – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w realizacji projektu z udziałem środków dofinansowania w ramach programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu
 • DCD – Departament Certyfikacji i Desygnacji
 • EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny
 • FS – Fundusz Spójności
 • IA – Instytucja Audytowa
 • IC – Instytucja Certyfikująca
 • IK NSRO – Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • IK RPO – Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne
 • IP – Instytucja Pośrednicząca
 • IPII/IW – Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrążająca
 • IPOC – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 • IZ RPO WŚL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • KE – Komisja Europejska
 • KM – Komitet Monitorujący dany program operacyjny, ustanowiony zgodnie z art. 63 rozporządzenia 1083/2006
 • KSI – Krajowy System Informatyczny monitoringu i Sprawozdawczości finansowej krajowych i regionalnych programów operacyjnych (SIMIK 2007-2013)
 • MF – Ministerstwo Finansów
 • MIR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Nieprawidłowości – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego
 • NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 • NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • RPO WŚL 2007-2013 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 • UE – Unia Europejska
 • WE – Wspólnoty Europejskie

 

Aktualności

 

24 marca 2015 - Kontrola planowa nr 2/2014 w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Zarządzie Województwa Śląskiego

 

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2014 r. pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju od 17 listopada do 5 grudnia 2014 r. przeprowadzili kontrolę nr 2/2014 w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (tj. Zarządzie Województwa Śląskiego). Celem corocznego przeprowadzania tego rodzaju kontroli jest uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W szczególności kontroli podlegała poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową oraz potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13).

 

Rezultatem kontroli było wydanie jedno zalecenie niskiej istotności i pięć zaleceń średniej istotności, które to zalecenia Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjęła do realizacji. Po zakończeniu kontroli jej wyniki zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej, opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem RKZ-033/14.

 

(https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=47&id=3256&id_menu=98).


10 lutego 2015  - Uzupełnienie do informacji z 5 czerwca 2014 roku.

 

W uzupełnieniu do informacji z 5 czerwca 2014 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przedstawia najważniejsze ustalenia i zalecenia z kontroli planowej nr 1/2014, którą przeprowadziła w 2014 roku w Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WSL (tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie - IP2 RPO WSL). Informacja pokontrolna została podpisana przez podmiot kontrolowany.

 

Celem kontroli było sprawdzenie m.in. poprawności: weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektów dofinansowanych z UE, realizacji obowiązków kontrolnych nałożonych na instytucję pośredniczącą II stopnia, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz informowania o nieprawidłowościach.

 

Skontrolowano również poprawność sporządzenia przez IP2 RPO WSL dokumentu pn. Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL do Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr RPSL.IW.SCP___-D01/14-00 za okres do 31.12.2013 r., na podstawie którego Komisja Europejska dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez beneficjentów.

 

Najważniejsze ustalenia dokonane przez IPOC dotyczyły uchybień związanych z realizacją projektu nr RPSL.01.02.04-00-A50/11 „Podniesienie standardu leczenia stacjonarnego w zakresie ortopedii i okulistyki” (wartość wydatków kwalifikowalnych 171 043,95 zł, wartość dofinansowania 102 626,37 zł), realizowanego przez NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga w Katowicach. Uchybienia te mogą mieć skutki finansowe dla kontrolowanego podmiotu. IPOC zaleciła, aby IP2 RPO WSL przeprowadziła kontrolę na miejscu realizacji projektu w celu sprawdzenia oryginalnej dokumentacji.

 

Pozostałe ustalenia w zakresie sposobu weryfikacji wydatków poniesionych przez przedsiębiorców, odzyskiwania środków nieprawidłowo wypłaconych, analizowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz prowadzenia kontroli trwałości, nie miały wysokiego stopnia istotności i negatywnego wpływu na funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. IPOC wydała w tym zakresie zalecenia, których realizacja będzie przedmiotem sprawdzenia podczas kolejnej kontroli. Jak wynika z informacji o sposobie wdrożenia zaleceń, przekazanej przez IP2 RPO WSL, wszystkie zalecenia IPOC zostały lub zostaną wdrożone.

 

Dokumentacja z kontroli jest dostępna w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju, ul. Wita Stwosza 2, 40-032 Katowice w pokoju B311.


29 stycznia 2015 - Informacja o procesie certyfikacji wydatków w 2014 roku.

 

Wydatki ponoszone przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) są refundowane przez Komisję Europejską po uprzednim ich poświadczeniu przez Instytucję Certyfikującą, której funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju. Większość zadań Instytucji Certyfikującej została powierzona wojewodom na podstawie porozumień zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a wojewodami.

 

Rolą Wojewody Śląskiego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC), jest przede wszystkim zbadanie i poświadczenie prawidłowości wydatków poniesionych przez beneficjentów a następnie zadeklarowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (jej funkcję pełni Zarząd Województwa Śląskiego).

 

Celem weryfikacji prowadzonych przez wojewodę jest wyeliminowanie wydatków nieprawidłowych, poniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz procedur.

 

Poprawność wydatków jest sprawdzana przez wojewodę poprzez weryfikację składanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013(IZ RPO WSL) poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.Na podstawie wymienionych dokumentów Komisja Europejska dokonuje na rzecz państwa członkowskiego refundacji wkładu wspólnotowegoze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poprawność wydatków jest sprawdzana przez wojewodę również pośrednio - poprzez analizę stosowanych w IZ RPO WSL procedur, systemu zarządzania i kontroli, analizę sprawozdań, kontrole planowe oraz udział w pracach Komitetu Monitorującego.

 

W 2014 roku IPOC, w imieniu wojewody, zweryfikowała, zatwierdziła i przekazała do Instytucji Certyfikującej  ogółem 12 poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową, zawierających łącznie 2289 wniosków o płatność. Wnioski te dotyczyły rozwoju potencjału badawczego i przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, turystyki, kultury, ochrony środowiska naturalnego, transportu, ochrony zdrowia, edukacji oraz rozwoju i rewitalizacji miast.

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych ujętych w poświadczeniach przekazanych w samym 2014 roku wyniosła 1 734 838 468,61 zł. Ogółem, od początku realizacji RPO WSL do dnia 31.12.2014 roku wartość wydatków kwalifikowanych we wszystkich Poświadczeniach wyniosła 8 390 096 399,90 zł.

 

Natomiast ogólna kwota dofinansowania UE ujęta w poświadczeniach przekazanych w samym 2014 roku wyniosła 1 177 725 773,22 zł. Łącznie, od początku realizacji RPO WSL do dnia 31.12.2014 roku wartość dofinansowania UE we wszystkich zweryfikowanych dotąd przez wojewodę poświadczeniach wyniosła 5 808 494 525,99 zł i stanowi 79,6% całkowitej alokacji RPO WSL.

 

Wszystkie poświadczenia i deklaracje wydatków, zweryfikowane przez IPOC, zostały przekazane do Komisji Europejskiej w celu uzyskania refundacji wkładu wspólnotowego.


9 stycznia 2015  - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D12/14-00 za okres do 23.11.2014 r

 

W dniu 18.12.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D12/14-00 za okres do 23.11.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 158 102 503,68 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 117 045 039,31 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 8 390 096 399,90 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 808 494 525,99 zł.


22 grudnia 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D11/14-01 za okres do 31.10.2014 r.

 

W dniu 10.12.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D11/14-01 za okres do 31.10.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 136 865 429,00 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 98 298 184,76zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 8 231 993 896,22 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 691 449 486,68 zł.


22 grudnia 2014  - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D10/14-01 za okres do 30.09.2014 r.

 

W dniu 26.11.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D10/14-01 za okres do 30.09.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 109 291 748,64 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 80 595 108,98 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 8 095 128 467,22 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 593 151 301,92 zł.


28 października  2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D09/14-00 za okres do 31.08.2014 r.

 

W dniu 28.10.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D09/14-00 za okres do 31.08.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 198 105 837,56 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 129 012 628,48 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 985 836 718,58 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 512 556 192,94 zł.


29 września 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D08/14-00 za okres do 31.07.2014 r.

 

Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D08/14-00 za okres do 31.07.2014 r.

 

W dniu 25.09.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała - po uprzednim zweryfikowaniu - do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D08/14-00 za okres do 31.07.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wnioski o płatność o wartości wydatków kwalifikowalnych 101 729 814,65 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 80 513 484,14 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych po pomniejszeniu o wydatki podlegajace procedurze odzyskania wyniosła 101 233 845,26 zl, w tym dofinansowanie UE w kwocie 80 110 336,75 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 787 730 881,02 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 383 543 564,46 zł.


25 września 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D07/14-00 za okres do 30.06.2014 r.

 

Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D07/14-00 za okres do 30.06.2014 r.

 

W dniu 22.08.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D07/14-00 za okres do 30.06.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 95 530 422,87 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 64 293 420,41 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 686 497 035,76 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 303 433 227,71 zł.


18 lipca 2014  - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D06/14-00 za okres do 31.05.2014 r.

 

W dniu 16.07.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D06/14-00 za okres do 31.05.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 183 857 515,53 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 118 245 085,16 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 590 966 612,89 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 239 139 807,30 zł.


23 czerwca 2014 - Uzupełnienie do informacji z 31.12.2013 roku.

 

W uzupełnieniu do informacji z 31.12.2013 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przedstawia najważniejsze ustalenia i zalecenia z kontroli planowej nr 2/2013, którą przeprowadziła w dniach 30.12.2013r. – 14.01.2014r. w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WSL) – Zarząd Województwa Śląskiego. Podmiot kontrolowany podpisał informację pokontrolną w dniu 21.05.2014r.

 

Celem kontroli było sprawdzenie m.in. poprawności: weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektów dofinansowanych z UE, realizacji obowiązków kontrolnych nałożonych na instytucję zarządzającą, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych.

 

Skontrolowano również poprawność sporządzenia przez IZ RPO WSL dokumentu pn. Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC nr RPSL.IZ.UMWSL_-D08/13-00 za okres do 31.07.2013r. na podstawie którego Komisja Europejska dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez beneficjentów.

 

Najważniejsze ustalenia dokonane przez IPOC to:

 

1) brak ostatecznego potwierdzenia przez IZ RPO WSL osiągnięcia przez beneficjenta (Województwo Śląskie) zakładanych celów projektów (wskaźników rezultatu) nr RPSL.07.02.00-00-001/08 „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” oraz nr RPSL.07.02.00-00-020/09 „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk”. Kontrola stwierdziła, że pomimo prowadzonej korespondencji z beneficjentem i monitorowania wymienionych projektów IZ RPO WSL nie potwierdziła ostatecznie poziomu realizacji i utrzymania wskaźników rezultatu (średnia liczba osób korzystających dziennie z 13 pociągów typu FLIRT i ELF użytkowanych przez Koleje Śląskie). Wydano zalecenie IZ RPO WSL aby przeprowadziła kontrole trwałości obu projektów.

 

2) niedopełnienie przez IZ RPO WSL obowiązku zawiadomienia właściwych organów o możliwym podaniu nieprawdy przez dyrektora jednego z zakładów opieki zdrowotnej w związku z realizacją projektu finansowanego z UE.W dniu 23.05.2014 roku (tj. po zakończeniu kontroli nr 2/2013) IZ RPO WSL zawiadomiła o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w tym zakresie właściwy organ.

 

3) stwierdzenie niespójności uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Stanowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów za niedozwolone (komercyjne) świadczenie usług medycznych przez Beneficjentów w ramach Działania 9.1 i 9.2 z dyspozycją art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwała pozwala w pewnych przypadkach na nie naliczanie odsetek co jest niezgodne z ww. ustawą.

 

4) niezrealizowanie przez IZ RPO WSL niektórych zaleceń IPOC z poprzednich kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych wraz z odsetkami oraz wszczynania postępowania administracyjnego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Ponadto IPOC wydała rekomendację zmiany procedury odzyskiwania środków, tak aby spełniała ona wymogi wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2013 r. (sygn. II GSK 1777/12) tj. przed wydaniem decyzji określającej kwotę do zwrotu IZ RPO WSL powinna wcześniej wydać odrębne rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty finansowej.

 

Dokumentacja z kontroli jest dostępna w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju, ul. Wita Stwosza 2, 40-032 Katowice w pokoju B310.


13 czerwca 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D05/14-00 za okres do 30.04.2014r.

 

W dniu 11.06.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D05/14-00 za okres do 30.04.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 83 695 267,07 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 50 112 764,21 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 407 109 097,36 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 120 894 722,14 zł.


13 czerwca 2014  - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D04/14-00 za okres do 31.03.2014r.

 

W dniu 06.06.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D04/14-00 za okres do 31.03.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 165 002 635,08 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 107 398 612,74 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 323 413 830,29 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 5 070 781 957,93 zł.


13 czerwca 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D03/14-00 za okres do 28.02.2014r.

 

W dniu 18.04.2014 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała – po uprzednim zweryfikowaniu – do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D03/14-00 za okres do 28.02.2014 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 116 792 198,42 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 76 663 033,31 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 158 411 195,21 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 963 383 345,19 zł.


5 czerwca 2014 - Kontrola planowa nr 1/2014 w Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WSL

 

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2014r. pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju rozpoczęli w dniu 5 maja 2014 roku kontrolę planową nr 1/2014 w Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WSL (tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie). Celem kontroli będzie uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W szczególności kontroli podlegać będzie poprawność sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej. Ponadto zgodnie z Programem kontroli kontrola obejmować będzie następujący zakres:

 

1) sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych,

 

2) system weryfikacji wydatków,

 

3) realizacja obowiązków kontrolnych,

 

4) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwanie kwot,

 

5) informowanie o nieprawidłowościach,

 

6) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z poprzedniej kontroli,

 

7) inne zagadnienia.

 

 Po zakończeniu procesu kontroli przedstawione będą najważniejsze ustalenia i ewentualne zalecenia.


28 marca 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D02/14-00 za okres do 31.01.2014r.

 

W dniu 27.03.2014r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała, po uprzednim zweryfikowaniu, do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D02/14-00 za okres do 31.01.2014r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 115 263 037,37 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 63 183 549,34 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 7 041 618 996,79 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 886 720 311,88 zł.


3 marca 2014 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D01/14-00 za okres do 31.12.2013r.

 

W dniu 28.02.2014r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała, po uprzednim zweryfikowaniu, do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D01/14-00 za okres do 31.12.2013 r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 271 098 028,13 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 192 768 009,77 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 6 926 355 959,42 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 823 536 762,54 zł.


31 grudnia 2013 - Kontrola planowa nr 2/2013 w Instytucji Zarządzającej RPO WSL

 

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2013r. pracownicy Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji rozpoczęli w dniu 30 grudnia 2013 roku kontrolę planową nr 2/2013 w Instytucji Zarządzającej RPO WSL (tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego). Celem kontroli będzie uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W szczególności kontroli podlegać będzie poprawność sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej. Ponadto zgodnie z Programem kontroli kontrola obejmować będzie następujący zakres:

 

1) sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych,

 

2) system weryfikacji wydatków,

 

3 )realizacja obowiązków kontrolnych,

 

4 )prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie i dzyskiwanie kwot,

 

5) sprawozdawczość i monitorowanie,

 

6) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z poprzednich kontroli planowych nr 2/2011 i 2/2012,

 

7) inne zagadnienia.

 


Po zakończeniu procesu kontroli przedstawione będą najważniejsze ustalenia i ewentualne zalecenia.


12 grudnia 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D11/13-00 za okres do 10.11.2013r.

 

W dniu 11.12.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała, po uprzednim zweryfikowaniu, do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D11/13-00 za okres do 10.11.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 260 858 227,11 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 171 426 626,50 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 6 655 257 931,29 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 630 768 752,77 zł.


14 listopada 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D10/13-00 za okres do 30.09.2013r.

 

W dniu 07.11.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC, jej funkcję pełni Wojewoda Śląski) przekazała, po uprzednim zweryfikowaniu, do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Minister Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr RPSL.IZ.UMWSL_-D10/13-00 za okres do 30.09.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 184 148 673,55 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 110 028 628,05 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 6 394 399 704,18 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 459 342 126,27 zł.


24 października 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D09/13-01

 

W dniu 21.10.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przekazała do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr D09/13-01 za okres do 31.08.2013r. (wersja skorygowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w wyniku uwag zgłoszonych przez IPOC).

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 136 507 399,09 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 98 144 523,60 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 6 210 251 030,63 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 349 313 498,22 zł.


8 października 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D08/13-00 za okres do 31.07.2013r.

 

W dniu 07.10.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przekazała do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Departament Instytucji Certyfikujacej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr D08/13-00 za okres do 31.07.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 152 617 962,72 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 107 596 024,45 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 6 073 743 631,54 zł. w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 251 168 974, 62 zł.


7 października 2013 - Poświadczenie i deklaracja wydatków nr D09/13-00 za okres do 31.08.2013r.

 

W dniu 13.09.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji otrzymała od Instytucji Zarządzającej RPO WSL Poświadczenie i deklarację wydatków nr D09/13-00 za okres do 31.08.2013r. W przekazanym Poświadczeniu zostały ujęte wydatki kwalifikowalne w kwocie 173 935 804,03 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 121 109 643,03 zł.

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji tego poświadczenia przez IPOC wartość wydatków kwalifikowalnych poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyniosłaby 6 247 679 435, 57 zł, w tym dofinansowanie z UE na ogólną kwotę 4 372 278 617, 65 zł.

 

Jednakże w dniu 30.09.2013r. IPOC skierowała do Instytucji Zarządzającej RPO WSL pismo z prośbą o wyłączenie z poświadczenia wydatków dotyczących projektu nr RPSL.01.02.04-00-645/11-01 w wyniku którego w dniu 02.10.2013r. poświadczenie zostało wycofane z procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej.


19 sierpnia 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D07/13-01

 

W dniu 12.08.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przekazała do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr D07/13-01 za okres do 30.06.2013r. (wersja skorygowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w wyniku uwag zgłoszonych przez IPOC).

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowalne w kwocie 85 109 469,72 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 59 869 826,56 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 IPOC poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 5 921 125 668,82 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 143 572 950,17 zł.


6 sierpnia 2013 - Poświadczenie i deklaracja wydatków nr D07/13-00 za okres do 30.06.2013r.

 

W dniu 15.07.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) otrzymała od Instytucji Zarządzającej RPO WSL Poświadczenie i deklarację wydatków nr D07/13-00 za okres do 30.06.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu zostały ujęte wydatki kwalifikowalne w kwocie 87 199 110,94 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 61 639 752,66 zł.

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji tego poświadczenia przez IPOC wartość wydatków kwalifikowalnych poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyniosłaby 5 923 215 310,04 zł, w tym dofinansowanie UE na ogólną kwotę 4 145 342 876,27 zł.

 

Jednakże w dniu 19.07.2013 r. IPOC skierowała do Instytucji Zarządzającej RPO WSL pismo z prośbą o wyłączenie z poświadczenia wydatków dotyczących projektu nr RPSL.05.05.00-00-015/11 w wyniku którego w dniu 23.07.2013 r. poświadczenie zostało wycofane z procesu certyfikacji wydatków do Komisji Europeskiej.


8 lipca 2013 - Poświadczenie i deklaracja wydatków nr D06/13-00

 

W dniu 05.07.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przekazała do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr D06/13-00 za okres do 31.05.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowane w kwocie 90 484 618,70 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 55 601 225,26 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji poświadczyła wydatki kwalifikowane na ogólną kwotę 5 836 016 199,10 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 083 703 123,61 zł.


19 czerwca 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D05/13-00 za okres do 30.04.2013 roku

 

W dniu 17.06.2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przekazała do Instytucji Certyfikujacej (jej funkcję pełni Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr D05/13-00 za okres do 30.04.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowane w kwocie 147 387 860,95 zł w tym dofinansowanie UE w kwocie 93 683 112,82 zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji poświadczyla wydatki kwalifikowane na ogólna kwotę 5 745 531 580,40 zł, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 4 028 101 898,35 zł.


23 maja 2013 Kontrola 1/2013 w Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia

 

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2013r. pracownicy Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji przeprowadzili w dniach 5-24 kwietnia 2013 roku kontrolę 1/2013 w Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia (tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie). W ramach kontroli sprawdzeniu poddane zostały następujące obszary:

 

- stosowanie procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych w okresie od 01.01.2007r. do 31.03.2013r.,

 

- system weryfikacji wydatków,

 

- realizacja obowiązków kontrolnych,

 

- prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskania kwot,

 

- archiwizacja,

 

- wdrożenie zaleceń z kontroli planowej przeprowadzonej w 2012r.

 

 

 

Najważniejsze ustalenia z kontroli dotyczyły sposobu wyliczania wartości wydatków kwalifikowanych wynikających z faktur zagranicznych i w związku z tym wydano zalecenie zmiany zapisów Instrukcji wypełniania „Wniosku beneficjenta o płatność” w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 (zał. nr 8.2. do Podręcznika Procedur) tak aby odpowiadała ona faktycznie stosowanemu sposobowi wyliczania wartości wydatków kwalifikowanych dla faktur wystawianych w walutach obcych. W pozostałych obszarach nie stwierdzono istotnych uchybień, które mogą mieć wpływ na proces certyfikacji lub system zarządzania i kontroli, jednocześnie zauważono zdecydowano poprawę funkcjonowania jednostki kontrolowanej w szczególności w obszarze rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwania kwot oraz przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IPOC sporządziła wstępną wersję informacji pokontrolnej, w której zawarła zalecenia pokontrolne. IP2 RPO WSL przedstawiła wyjaśnienia i uwagi w stosunku do przedmiotowego dokumentu przyjmując większość zaleceń zawartych we wstępnej wersji informacji pokontrolnej. Uwzględniając stanowisko IP2 RPO WSL, IPOC opracowała wersję ostateczną informacji pokontrolnej z kontroli planowej nr 1/2013. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, większość z wydanych zaleceń zaklasyfikowano jako zalecenia o średniej istotności. W dniu 19.06.2013r. otrzymano od jednostki kontrolowanej podpisaną wersję ostateczną informacji pokontrolnej z kontroli planowej nr 1/2013. Wersję ostateczną informacji pokontrolnej przekazano, zgodnie z obowiązującymi procedurami, do Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Dokumentacja z kontroli jest dostępna w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, ul. Wita Stwosza 2 w pok. B 307.


10 maja 2013 - Przekazanie przez IPOC Poświadczenia i deklaracji wydatków nr D04/13-00 za okres do 31.03.2013r.

 

W dniu 06.05.2013r.  Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przekazała do Instytucji Certyfikującej (jej funkcję pełni Departament Instytucj Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Poświadczenie i deklarację wydatków nr D04/13-00 za okres do 31.03.2013r.

 

W przekazanym Poświadczeniu ujęto wydatki kwalifikowane w kwocie 87 327 533, 86zł., w tym dofinansowanie UE w kwocie 67 082 241, 17zł.

 

Tym samym, od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Instytucja Pośrednicząca w Ceryfikacji poświadczyła wydatki kwalifikowane na ogólną kwotę 5 598 143 719, 45zł., w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 3 934 418 785, 53zł.


16 kwietnia 2013 Poświadczenie i deklaracja wydatków nr D03/13-00 za okres do 28.02.2013r.

 

Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji poświadczyła wydatki kwalifikowalne na ogólną kwotę 5 510 816 185,59, w tym dofinansowanie UE na łączną kwotę 3 867 336 544,36 zł.

 


Ostatnie Poświadczenie i deklarację wydatków nr D03/13-00 za okres do 28.02.2013 roku przekazane w kwietniu 2013 roku przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawierało wydatki kwalifikowalne w kwocie 183 894 550,28 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 108 406 756,16 zł.

 

Kategoria: Certyfikacja

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Schemat_kontroli 45.5 KB 2017-06-09 15:19:08