Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

18 mln zł na wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim.

Wojewoda Śląski podpisał umowę partnerską z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Projekt ten finansowany będzie z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Wartość unijnego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w całej Polsce opiewa na 130 mln zł.

 

Kontakt::

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział do spraw Pieczy Zastępczej
Michał Sieczka - Koordynator Projektu
tel. 32 20 77 960
e-mail sieczkam@katowice.uw.gov.pl

 

Informacji w sprawach finansowych udzielają:

Odział do spraw Planowania i Realizacji Budżetu
Aleksandra Zakonnik - Kierownik Oddziału
tel. 32 2077876
e-mail zakonnika@katowice.uw.gov.pl

Ewa Huda - Zastępca Kierownika Oddziału
tel. 32 2077931
e-mail hudae@katowice.uw.gov.pl

 logo PL UE

 

Załączniki:

Kategoria: Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
1.Wytyczne do realizacji Projektu 610.33 KB 2020-06-30 13:05:07
2.Wytyczne kwalifikowalności wydatków 657.13 KB 2020-06-30 13:06:36
3.Informacja o częściowym ograniczeniu wytycznych kwalifikowalności wydatków 107.27 KB 2020-06-30 13:07:43
4.Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19 47.38 KB 2020-06-30 13:08:19
5.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT 65.03 KB 2020-06-30 13:10:36
6.Ramowy wzór umowy użyczenia - z możliwością dodania dodatkowych unormowań. 405.07 KB 2020-06-30 13:11:26
7.Orientacyjny podział środków na realizację projektu Śląsk. 24.85 KB 2020-06-30 13:12:31
8.zapotrzebowanie.xlsx 16.77 KB 2020-06-30 13:13:41
9.informacja o znakach 771.81 KB 2020-06-30 13:14:28
10.logo MRPiPS bez tła.png 54.35 KB 2020-06-30 13:15:11
11.logo PL UE.jpg 232.17 KB 2020-06-30 13:15:42