Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku.

 

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

 

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn zm.).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nagrody specjalne w zakresie pomocy społecznej adresowane są przede wszystkim do pracowników socjalnych.

 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Preferowaną formą składania wniosków o nagrody specjalne wraz z dokumentacją jest ich nadesłanie pocztą tradycyjną do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Osobiste złożenie przedmiotowej dokumentacji w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 161, stanowisko 23 i 24 ) - aktualnie jest prowadzone w formie skrzynki podawczej - do odwołania.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r

 

Uprzejmie informuję, iż wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, który można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-pomocy-spolecznej

Jednocześnie informuję, iż wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania osobom, dla których nagroda jest wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.Formularze oferty jak i klauzuli informacyjnej stanowią załączniki do przedmiotowego ogłoszenia.

Istotną kwestią jest fakt, iż przedmiotowy wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien stanowić integralną całość.

 Do 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda Śląski prześle, sprawdzone pod względem formalnym wnioski wraz z listami kandydatów zgłoszonych do nagród indywidualnych i zespołowych, do Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ogłoszenie sporządzono w oparciu o informacje zawarte w piśmie nr DPS.V.515.3.2020.DW Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2020 r. oraz przepisach rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Zał. - 1wniosek o nagrodę

Zał. - 2 klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.