Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku.

 

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

 

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania
w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz
w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).

 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Preferowaną formą składania wniosków o nagrody specjalne wraz z dokumentacją jest ich nadesłanie pocztą tradycyjną do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Osobiste złożenie przedmiotowej dokumentacji w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 161, stanowisko 23 i 24.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Podmioty składające wnioski powinny zapoznać się i zastosować w składanych wnioskach zapisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej, zgodnie ze wzorem wniosku w sprawie przyznania nagród specjalnych
(w załączeniu).

Nagroda specjalna w zakresie pomocy społecznej adresowana jest przede wszystkim
do pracowników socjalnych, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę aby wnioski dotyczyły tej grupy zawodowej.

Wnioskodawcy przekazują osobom, dla których nagroda będzie wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody),  klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pliki do pobrania:

Kategoria: Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku.

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NAGRÓD MRiPS W 2022 R_ 15.96 KB 2022-05-16 12:28:43
Wniosek o nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki społecznej za wybitne osiągnięcia 44.5 KB 2022-05-16 12:29:59
Klauzula RODO 42.5 KB 2022-05-16 12:30:25