Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

 

Celem przewodnim konkursu VP/2018/003 jest wsparcie podmiotów publicznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze krajowych reform z zakresu zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

 

Działania, które mogą być finansowane w ramach tego ogłoszenia:

  1. powinny testować, rozwijać i wdrażać innowacyjne działania ułatwiające dostęp do informacji na temat uprawnień do ochrony socjalnej osobom o zróżnicowanych karierach i statusach zatrudnienia przez całe życie zawodowe;
  2. powinny wspierać przygotowanie krajowych reform w dziedzinie ochrony socjalnej, takich jak poprawa dostępu osób o niestandardowej pracy lub samozatrudnieniu, modelowanie potrzeb w zakresie reform i rozwój zintegrowanych systemów emerytalnych, mających na celu zapewnienie odpowiedniego dochodu zastępczego na emeryturze.

Koniecznym elementem oferty jest kompleksowy plan monitorowania i oceny.
Na każde z dwóch poddziałań konkursu VP/2018/003 Komisja Europejska przeznaczyła po 5 mln EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 3-4 projekty w każdym z poddziałań. Grant Komisji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 20 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.

Projekty powinny trwać od 30 do 36 miesięcy.

 

LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu musi być podmiotem publicznym. Inni członkowie konsorcjum muszą być organami publicznymi lub podmiotami prywatnymi nastawionymi na zysk lub nienastawionymi na zysk. 

 

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=529&furtherCalls=yes

 

Termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) upływa 18 maja 2018 roku.