Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020.

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020 i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
 • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
 • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,
Edycja 2020
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe, wraz z załącznikami, należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta pokój 161 stanowisko 23 i 24) w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert zawarte są w ogłoszeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-2020

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony na podstawie programuPokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, który został podpisany 15 stycznia 2020 r. przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dostępny jest w lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnoscprogram-pomocy-osobom-bezdomnym---edycja-2020

 

Kontakt telefoniczny:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

32/20-77-839