Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023.

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023 i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe (za wyjątkiem ofert dotyczących Modułu IV), wraz z załącznikami, należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25), w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 122, parter). Oferty dotyczące Modułu IV należy składać we wskazanym powyżej terminie bezpośrednio do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert zawarte są w ogłoszeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023

 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony na podstawie programuPokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, który został podpisany 15 grudnia 2022 r. przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej i dostępny jest w lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023

  

Kontakt:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Telefon: 538 117 306

 

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Telefon: 32 /20-77-839